Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2016 15:49

Ο αριθμός εισακτέων στην Πυροσβεστική για το έτος 2016 - 2017

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Πυροσβεστών και την Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε ενενήντα τρεις (93).
Από τον αριθμό των εισακτέων, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών, ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.
Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις.
Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β' ή Γ' δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α' ειδικής κατηγορίας.
Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α' δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β' και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ'.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών -γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νέο Προεδρικό Διάταγμα - Ποιές αλλαγές φέρνει για τους Δόκιμους Υπαστυνόμους και τους Δόκιμους Αστυφύλακες
Α) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 83
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 5
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 93
Από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 4%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, με το παλαιό σύστημα (ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).
Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015), ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβα¬σης το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον συνολικό αριθμό θέσεων πυροσβε-στών, υπαρχιπυροσβεστών, αρχιπυροσβεστών και πυρονόμων που θα συμμετάσχουν το σχολικό έτος 2015-2016 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το νέο σύστημα εισαγωγής.
Ποσοστό 65%, δηλαδή είκοσι έξι (26) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016.
Από τον αριθμό των εισακτέων, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α' ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α' 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β' ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α' 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ' ει¬δική κατηγορία) του άρθρου 3 του Π.δ. 44/2016 (Α' 68).
Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.
Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις.
Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β' ή Γ' δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α' ειδικής κατηγορίας.
Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α' δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β' και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ'.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών -γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
Α) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέ-στες και πυρονόμοι που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο: α) Με σειρά επιτυχίας: 4
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 4
Β) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέ-στες και πυρονόμοι που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο (παλαιό σύστημα εισαγωγής):
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 1
Γ) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέ-στες και πυρονόμοι που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015): Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 1
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2014:
α) Με σειρά επιτυχίας: -
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: - ΣΥΝΟΛΟ: 0
Δ) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 23
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 1
ΣΥΝΟΛΟ: 26

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΧΟΡΗΓΙΕΣ...

  • Ευχαριστήριο Προς Τους Χορηγούς
    EΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔ/νση: 1ο χλμ Μυτιλήνης-Θερμής (Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης), ΤΚ81100, Μυτιλήνη - ΛέσβοςΤηλ. 2251400355, Φαξ: 2251400355, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., website: www.eypspba.gr,Τηλ: Προέδρου 6974116960   Τηλ. Γραμματέα 6948806954            …

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...

  • Προσφορά από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
    Προσφορά από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ Ημερομηνία:02/12/2022Προς : ΈνωσηΥπαλήλλων Πυροσβεστικού σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Θέμα: ΠροσφοράΑξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα επιστολή και στα πλαίσια της καλής μας θέλησης, θα θέλαμε να παραθέσουμε την προσφορά μας στο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας του…

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ...