Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Αναπνευστικές Συσκευές: Μια δυνητική απειλή για τους πυροσβέστες

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: «Αναπνευστικές Συσκευές: Μια δυνητική απειλή για τους πυροσβέστες»

Οι αναπνευστικές συσκευές είναι ο σημαντικότερος εξοπλισμός ατομικής προστασίας των πυροσβεστών, ο οποίος του διασφαλίζει την αναπνευστική λειτουργία του και του επιτρέπει να εργάζεται σε
τοξικό περιβάλλον εξασφαλίζοντας προστασία από έναν ή περισσότερους κινδύνους, που ενδεχομένως εκτίθενται ή απειλούν στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, όπως διασώσεις, πυρκαγιές, την ασφάλεια και την υγεία τους. Για να συμβεί όμως αυτό και εκπληρωθεί η ως άνω αποστολή τους, πρέπει ο αναπνεύσιμος αέρας των φιαλών να είναι καθαρός και όχι μολυσμένος.

Ανδριανού Γκουρμπάτση,
Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού.

Για τον λόγο αυτόν το ΠΣ, ως ο αρμόδιος στην προκειμένη περίπτωση φορέας για το προσωπικό του, πρέπει να ακολουθεί και τηρεί πιστά όλες τις οδηγίες χρήσης, καλής λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε κατασκευαστή και προμηθευτή τους, την ισχύουσα εσωτερική σχετική νομοθεσία, όπως είναι διάφορες κανονιστικές πράξεις σε συμμόρφωση προς σχετικές Οδηγίες του Συμβουλίου της ΕΟΚ, καθώς και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή σχετικά πρότυπα, άλλως θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του.
Όταν αναφερόμαστε σε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, δεν εννοούμε μόνον τη φιάλη αλλά ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων μερών (σύστημα), που αποτελείται από τα εξής: α) τη φιάλη, β) την πλάτη και γ) την προσωπίδα, στα οποία τα πιο βασικά συνήθως λειτουργικά παρελκόμενα είναι ο μειωτής πίεσης, το μανόμετρο, το κλείστρο της φιάλης, οι σωληνώσεις υψηλής και χαμηλής πίεσης, ο ταχυσύνδεσμος ασφαλείας, σύστημα προειδοποίησης (σφυρίχτρα) και ο αεροπνεύμονας. Η ως άνω προστασία όμως, που επιβάλλεται, να παρέχουν οι αναπνευστικές συσκευές στο πυροσβεστικό προσωπικό, έχει σχέση και εξαρτάται απόλυτα από την καλή χρήση, λειτουργία και συντήρηση και των αεροσυμπιεστών πλήρωσης των φιαλών, αφού αυτοί, όταν απαιτείται, τροφοδοτούν, προκειμένου για τις αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα, με ποιοτικά κατάλληλο αναπνεύσιμο αέρα τις φιάλες. Ο αέρας πλήρωσης των φιαλών επιβάλλεται από τα σχετικά πρότυπα να έχει συγκεκριμένη σύσταση και ποιότητα, ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ζωή των πυροσβεστών. Αυτός ο έλεγχος επιτυγχάνεται κι επιβάλλεται να γίνεται κάθε φορά που πληρούται με ατμοσφαιρικό αέρα κάθε μια φιάλη των αναπνευστικών συσκευών – και όχι δειγματοληπτικά που σήμερα γίνεται στο ΠΣ, αν γίνεται και σε ποια έκταση – και ενεργείται με ειδικά όργανα (ανιχνευτές).
Στο πλαίσιο της έρευνας μου, για τα αίτια και συνθήκες του θανάτου του Αρχιπυροσβέστη Ματθαίου Μάντζιου, στην πυρκαγιά καταστήματος υδραυλικών ειδών, την 12/09/2014, στο Π. Φάληρο, αναδείχθηκαν εξαιρετικά σοβαρές παραλείψεις, πλημμέλειες και παθογένειες του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού που επικρατεί σήμερα στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διαπιστώσεις που αγγίζουν ακόμη και τα όρια αξιόποινων πράξεων, αφού από αυτές μπορεί ανά πάσα στιγμή να απειληθεί η ασφάλεια και υγεία των πυροσβεστών από τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και πιο συγκεκριμένα τις (αυτόνομες) αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος (πεπιεσμένου αέρα) (SCBA) και τους αεροσυμπιεστές πλήρωσης των φιαλών τους.
Έτσι λοιπόν κατά την προαναφερόμενη έρευνά μου διαπιστώθηκαν οι παρακάτω σοβαρές παραλείψεις και πλημμέλειες, κατά παρέκκλιση τόσο της κείμενης νομοθεσίας, όσο και των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, αλλά και των οδηγιών χρήσης και συντήρησης των κατασκευαστών και προμηθευτών του εν λόγω εξοπλισμού.

Ειδικότερα:

1).- Το Συνεργείο Αναπνευστικών Συσκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου ΠΣ, που λειτουργεί μέχρι σήμερα, και είναι σύμφωνα με την 10145 Φ. 527.33/31-03-2006 (πάγια) Διαταγή ΑΠΣ, αρμόδιο για τον έλεγχο, συντήρηση κι επισκευή των βασικών λειτουργικών τμημάτων των συσκευών όλων των Υπηρεσιών του Σώματος, όπως δηλαδή του μειωτή πίεσης, μανόμετρο, κλείστρο φιάλης και αεροπνεύμονα, και συνεπώς και το πυροσβεστικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτό αλλά και οι ακολουθούμενες διαδικασίες, δεν είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 6138/9-12-2014 έγγραφό του. Μπορεί ο επανέλεγχος της υδραυλικής πίεσης και η συντήρηση μόνον των φιαλών των αναπνευστικών συσκευών να ανατίθεται από το Αρχηγείο ΠΣ, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 64300 Φ.523.33/14-11-2014 έγγραφό του, σε πιστοποιημένα ιδιωτικά κέντρα επανελέγχου, – κι αυτό όμως κατά πόσο είναι αληθές, είναι κάθε φορά ερευνητέο – όμως η συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των λοιπών μερών των αναπνευστικών συσκευών (πλάτη και προσωπίδα) γίνεται από το ως άνω Τεχνικό Συνεργείο, που δεν είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ.

2).- Στις Υπηρεσίες του ΠΣ, όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθ. 64300 Φ.523.33/14-11-2014 έγγραφο του ΑΠΣ, στο οποίο ομολογείται, ότι δεν υπάρχει ειδική διαταγή του ΑΠΣ με την καταγραφή της συντήρησης των εν λόγω υλικών κάθε ΠΥ δηλαδή παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ειδικά Βιβλία ή Μητρώου Αναπνευστικών Συσκευών και Αεροσυμπιεστών), όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α, και τουλάχιστον προβλέπεται από την ισχύουσα σήμερα υπ΄αριθ. 16887 Φ. 527.1/20-5-1997 σχετική διαταγή ΑΠΣ, τα οποία ακολουθούν τον εν λόγω εξοπλισμό και στα οποία καταγράφεται ο αριθμός του κατασκευαστή, ημερομηνία ελέγχου, επανελέγχου, συντήρησης και επισκευής (service) των αναπνευστικών συσκευών και των αεροσυμπιεστών πλήρωσης φιαλών, έτσι ώστε να γνωρίζει κάθε Υπηρεσία:

Πότε πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του αναπνεύσιμου αέρα των φιαλών, δεδομένου ότι κάθε 4 μήνες επιβάλλεται από τον κατασκευαστή /προμηθευτή, στην περίπτωση μη χρήσης της φιάλης η αντικατάστασή του με ”φρέσκο” ατμοσφαιρικό αέρα.
Πότε πρέπει να γίνει ο ετήσιος ή άλλος έλεγχος ( επανέλεγχος ή περιοδικός έλεγχος) των φιαλών για την υδραυλική πίεσή τους και τον καθαρισμό τους από τυχόν διαβρώσεις και οξειδώσεις. Άλλοι κατασκευαστές / προμηθευτές ορίζουν κάθε 5 ή 4 χρόνια τον επανέλεγχο, ενώ άλλοι, όπως στις ΗΠΑ, για φιάλες συνθετικές, ο επανέλεγχος γίνεται κάθε 3 χρόνια Για παράδειγμα για τις συσκευές SCOTT και ειδικότερα τις φιάλες LUXFER που έχει προμηθευτεί το ΠΣ, ο κατασκευαστής προβλέπει για όλο τον εξοπλισμό να γίνεται έλεγχος πριν τη χρήση του, έλεγχος ετήσιος (αλλάζεται και φίλτρο στη βαλβίδα της φιάλης) και επιπλέον σχολαστικός έλεγχος στα 4-5 χρόνια, όπου εκεί γίνεται και αντικατάσταση πολλών ελαστικών μερών καθώς και υδραυλική δοκιμή της φιάλης. Αφού οι ΠΥ δεν έχουν καθιερώσει Βιβλία – Μητρώα Αναπνευστικών Συσκευών πώς θα γνωρίζουν κάθε πότε έγιναν οι προβλεπόμενες εργασίες και έλεγχοι;
Πότε πρέπει να γίνει η αντικατάσταση των λαδιών (μια φορά κάθε χρόνο ή κάθε 1000 ώρες λειτουργίας) και φίλτρων των αεροσυμπιεστών (μια τουλάχιστον φορά το χρόνο ή με την πλήρωση 70 – 80 φιαλών).
Πότε πρέπει να πιστοποιούνται οι αεροσυμπιεστές και το απασχολούμενο προσωπικό, τα service τους, δεδομένου ότι αυτό επιβάλλεται από τους κατασκευαστές / προμηθευτές να γίνεται κάθε χρόνο με την παράλληλη έκδοση κατάλληλου πιστοποιητικού ποιότητας του αναπνεύσιμου αέρα.

3).- Δεν ελέγχεται από ειδικές συσκευές ανιχνευτών, όπως επιβάλλεται από τα σχετικά πρότυπα και τους κατασκευαστές / προμηθευτές, κατά την πλήρωση όλων των φιαλών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Σώματος, η σύσταση και ποιότητα του αναπνεύσιμου αέρα, παρά μόνον δειγματοληπτικά γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Ειδικότερα η σύσταση του αναπνεύσιμου αέρα, με τον οποίο πληρούνται οι φιάλες των αναπνευστικών συσκευών, απαιτείται να αποτελείται, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα όπως DINEN 12021, NFPA κ.α, από συγκεκριμένα μέρη (αναλογία) / ανά βάρος πληρούμενου αέρα από CO, CO2, Oil, H2O, SO2, H2S και NOx. Πεπιεσμένος αναπνεύσιμος αέρας με συγκεντρώσεις για παράδειγμα CO2, που είναι μέσα στα αποδεκτά για ”εσωτερικούς χώρους” όρια, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε αναπνευστικές συσκευές, ενώ υψηλά επίπεδα του CO2 μπορεί να παράγουν πολλά από τα ίδια συμπτώματα δηλητηρίασης, όπως αυτά από CO. Παρά ταύτα, το Αρχηγείο ΠΣ με το υπ΄ αριθ. 64300 Φ.523.33/14-11-2014 έγγραφό του παραδέχεται ότι το ΠΣ διαθέτει σε κεντρικό επίπεδο, ειδικά όργανα ανιχνευτών αερίων και μέτρησης της ποιότητας του αναπνεύσιμου αέρα των φιαλών ή των αεροσυμπιεστών για τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών μετρήσεων, ενώ πρέπει ο έλεγχος αυτός να γίνεται σε όλες τις Υπηρεσίες που διαθέτουν αεροσυμπιεστές και για όλες τις φιάλες και όχι δειγματοληπτικά.

4).- Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αεροσυμπιεστές έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο γκαράζ των Υπηρεσιών και όχι, όπως προβλέπεται από την υπ΄ αριθ. 16887 Φ. 527.1/20-5-1997 σχετική Διαταγή ΑΠΣ, σε σωστά αεριζόμενο χώρο και σταθερό δάπεδο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανόν ο ατμοσφαιρικός αέρας με τον οποίο πληρούνται οι φιάλες να περιέχει επιβλαβή για την υγεία προϊόντα καυσαερίων. Στις Υπηρεσίες δε που λειτουργούν σε παραθαλάσσιες πόλεις ή γενικά σε περιοχές με πολύ υγρασία, όπως τα Ιωάννινα, είναι πολύ πιθανόν, αν τα φίλτρα ξήρανσης των αεροσυμπιεστών δεν έχουν αντικατασταθεί, ή δεν γίνεται σωστά και έγκαιρα η συντήρηση και το service τους, και με δεδομένο όπως ισχυρίζεται το Αρχηγείο ΠΣ ότι η σύσταση και ποιότητα του αέρα, με τον οποίο πληρούνται οι φιάλες, ελέγχεται δειγματοληπτικά και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο, ο αέρας περιέχει υγρασία, δηλαδή στη σύστασή του περιέχει (Η2Ο) πάνω από το προβλεπόμενο ποσοστό, που επιπρόσθετα προκαλεί στο εσωτερικό των φιαλών οξειδώσεις και διαβρώσεις, από τις οποίες παράγονται επικίνδυνα για την υγεία οξείδια που εισπνέουν δυστυχώς οι πυροσβέστες. Επίσης δεν αποδεικνύεται αν, σε Υπηρεσίες που δεν λειτουργούν οι αεροσυμπιεστές γιατί δεν γίνεται συχνή χρήση των αναπνευστικών συσκευών, αυτοί λειτουργούν επί μισή ώρα τουλάχιστον εβδομαδιαίως, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα και με στοιχεία 16887 Φ. 527.1/20-5-1997 σχετική Διαταγή ΑΠΣ. Επισημαίνεται ότι η καθαρότητα του αναπνεύσιμου αέρα των φιαλών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή λειτουργία των αεροσυμπιεστών.

5).- Ενώ σε άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, προβλέπεται νομοθετικά και επιβάλλεται ο περιοδικός τακτικός έλεγχος των πυροσβεστών με ειδικές ιατρικές εξετάσεις, όπως καρδιογράφημα σε κατάσταση κόπωσης, σπιρομέτρηση, ακτινογραφία θώρακος, για να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς μπορούν να φέρουν στις επιχειρήσεις αναπνευστικές συσκευές και ποιοι όχι, δυστυχώς στη χώρα μας δεν προβλέπονται ανάλογες εξετάσεις, με αποτέλεσμα όλοι μπορεί να φέρουν συσκευές κι ας έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, που αγνοούν και μπορεί να τους οδηγήσει στο θάνατο.

6).- Επιπλέον και για την ασφάλεια των πυροσβεστών στις ΠΥ των ΗΠΑ:
Εφαρμόζεται το πρότυπο NFPA 1852 για την επιλογή, φροντίδα και συντήρηση για τις αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος σε συνδυασμό με το πρότυπο NFPA 1500 για την Ασφάλεια και Υγεία των επαγγελματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Επίσης οι εν λόγω αναπνευστικές συσκευές φέρουν ενσωματωμένο ένα σύστημα ασφάλειας (pass), δηλαδή μια ηλεκτρονική αυτόματη συσκευή προειδοποίησης των ομάδων έρευνας και διάσωσης, σε περίπτωση κινδύνου του χρήστη πυροσβέστη ή όταν βρεθεί σε τοξικό περιβάλλον, κάτι που δεν συμβαίνει με τις συσκευές του ΠΣ στη χώρα μας.
7).- Επίσης δεν έχει καθιερωθεί από το ΠΣ ένα σύγχρονο θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο και σύστημα οδηγιών προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, έστω με τη μορφή της πάγιας εγκυκλίου διαταγής, που θα καθορίζει με πληρότητα, σαφήνεια και λεπτομέρειες για κάθε κατασκευαστικό τύπο και είδος των αναπνευστικών συσκευών και αεροσυμπιεστών, που έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα το ΠΣ ένα πρόγραμμα επαρκούς και αποτελεσματικού ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης τους, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Τα εν λόγω θέματα σήμερα στο ΠΣ καλύπτονται από την ισχύουσα υπ΄ αριθ. 16887 Φ. 527.1/20-5-1997 Διαταγή ΑΠΣ, σχετικά με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος και αεροσυμπιεστών πλήρωσης φιαλών αυτών, όπως αυτή στη συνέχεια συμπληρώθηκε με την 10145 Φ.527.33/31 Μαρτίου 2006 όμοια Διαταγή ΑΠΣ, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες και μη επικαιροποιημένες, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται σε αυτές καθόλου οι αναπνευστικές συσκευές που τα τελευταία χρόνια έχει προμηθευτεί το ΠΣ, πέραν των DRAGER, FENZY, SPACIANNI. AYER, αλλά και πέραν των χαλύβδινων φιαλών και σύγχρονες συνθετικές φιάλες (ανθρακονημάτων). Συνεπώς το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι πλήρες και περιεκτικό αφού δεν αναφέρεται και στις νέες προμήθειες. Επιβάλλεται λοιπόν άμεσα η εναρμόνισή του με τα ισχύοντα και τις οδηγίες του κατασκευαστή / προμηθευτή.

8).- Τέλος, κατ΄ ανεπίτρεπτο τρόπο, δεν υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στο Αρχηγείο ΠΣ και την Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ) λεπτομερής και πλήρη καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όλων των αναπνευστικών συσκευών (φιάλες, πλάτες, προσωπίδες) και αεροσυμπιεστών πλήρωσης φιαλών, που έχει προμηθευτεί το ΠΣ και χρησιμοποιούνται από τις ανά την επικράτεια περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Συνεπώς, όταν γίνεται χρεοπίστωση του εν λόγω εξοπλισμού στις διάφορες Περιφερειακές Υπηρεσίες (Διοικήσεις ΠΥ, ΠΥ και Πυροσβεστικούς Σταθμούς) δεν γίνεται με όλα τα ποιοτικά στοιχεία της ταυτότητας τους δηλαδή serial number, έτος και εργοστάσιο κατασκευής, έτος προμήθειας, έτος επανέλεγχων και service, κ.α, αλλά γίνεται μόνον με ποσοτικά (αριθμητικά) στοιχεία. Δεδομένου δε ότι δεν ακολουθεί τον ανωτέρω εξοπλισμό και το οικείο Βιβλίο – Φύλλο Μητρώου, δεν γνωρίζει κάθε Διοίκησης ΠΥ, οι εξαρτημένοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τα στοιχεία αυτά καθώς και το ιστορικό τους, κάθε φορά που γίνεται μετακίνηση από μια Υπηρεσία σε άλλη και παράλληλα η χρεοπίστωση του στη νέα Υπηρεσία.

Συμπεράσματα.
Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, παραλείψεις και πλημμέλειες αποδεικνύεται σαθρό, διάτρητο και αναξιόπιστο το ισχύον σήμερα στο ΠΣ σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταβάλει την αποστολή και τον ρόλο των αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος από χρήσιμο εργαλείο και μέσο ατομικής προστασίας για την υγεία και ζωή των πυροσβεστών, σε μια ”τοξική βόμβα” και απειλή για τα συγκεκριμένα έννομα αγαθά. Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύω ότι κανείς αρμόδιος από το ΠΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία της ασφάλειας και υγείας του πυροσβεστικού προσωπικού του ΠΣ. Δεν αποκλείεται μάλιστα. κάτω υπό αυτές τις συνθήκες, πολλά εκ των προβλημάτων στην υγεία τους να μην είναι άμεσα ορατά και εμφανίσιμα, αλλά πιθανόν να ανακύψουν κι εμφανιστούν στο προσεχές μέλλον. Στις περιπτώσεις όμως αυτές δεν μπορεί να αποδειχτεί η πραγματική και αιτιώδης συνάφεια τους με τις αναπνευστικές συσκευές. Συνήθως, η πραγματική εικόνα και όλη η αλήθεια για θέματα μείζονος σημασίας, όπως είναι τα θέματα που έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο ΠΣ, αναδεικνύεται και το συγκεκριμένο θέμα φωτίζεται πλήρως μετά από την έρευνα ενός ατυχήματος, που έχει συμβεί, όπως για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση με το θάνατο του Αρχιπυροσβέστη Μ. Μάντζιου την 12/09/2014 σε πυρκαγιά στο Π. Φάληρο, τον τραυματισμό με ποσοστό αναπηρίας 80%, σε εκπαιδευτική άσκηση στο Ηράκλειο Κρήτης, το 2012, του πυροσβέστη Χρήστου Τζαναβάρη κ.α περιπτώσεις πυροσβεστών, που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση γιατί σκόπιμα υποθάλπτονται από τις Διοικήσεις. Γιατί λοιπόν στις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες η ζωή και η υγεία των πυροσβεστών να προστατεύεται περισσότερο από τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο, από ότι συμβαίνει στη χώρα μας για τους Έλληνες πυροσβέστες; Που είναι όμως τα αρμόδια όργανα, όπως οι συνδικαλιστικοί φορείς στο Σώμα, που έχουν θεσμικό, νομικό και ηθικό χρέος να αναδείξουν τα προβλήματα αυτά; Γιατί στη χώρα μας θα πρέπει να συμβεί κάποιος θάνατος ή σοβαρή βλάβη στην υγεία κάποιου πυροσβέστη για να αναδειχτούν τα σχετικά προβλήματα, οι παθογένειες και παραλείψεις του συστήματος; Επιβάλλεται λοιπόν άμεσα, πριν συμβεί και άλλο ατύχημα σε πυροσβέστη από τη χρήση αναπνευστικής συσκευής, να υπάρξει ευαισθητοποίηση της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας του Σώματος και να προωθηθεί, αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα προληπτικού επαρκούς ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης των αναπνευστικών συσκευών και των αεροσυμπιεστών, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή / προμηθευτή, αντίστοιχο των εφαρμοζόμενων στις άλλες δυτικές χώρες.

Σχετικά Άρθρα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειδησιογραφία

Απαγόρευση χρήση πυρός από 15-04-2024 στις Περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Στην Πυροσβεστική ρίχνει την ευθύνη για το μπάζωμα στα Τέμπη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο