Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης και την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ
 1. Η Ένωση, ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έχει ως σκοπό
  α. Την προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων
  κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
  β. Τη μελέτη, προστασία και  προαγωγή των θεσμικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων τους και της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της.
  γ. Την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ τω υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, την αλληλεγγύη με τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους της χώρας και την εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.
 2. Οι πιο πάνω σκοποί επιτυγχάνονται:
  α. Με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του Θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώματός.
  β. Με τις παρεμβάσεις της (αναφορές, καταγγελίες, υποβολή εγγράφων, δικαστικές ενέργειες και οτιδήποτε άλλο απαιτείται) προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος ή διοικητικές ή δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν τα συιέρι των μελών της.
  γ. Με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων,
  εκδηλώσεων πρόσφορων και κατάλληλων για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μελών της Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία υπεύθυνων και συγκροτημένων λειτουργών της Ελληνικής κοινωνίας.
  δ. Με τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την συλλογική επεξεργασία θέσεων της ‘Ένωσης για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα των μελών της και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των νομών της Περιφέρειας και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων.
  ε. Με την έκδοση περιοδικού εντύπου συνδικαλιστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, τη λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, κοινωνικών εκδηλώσεων κλπ.
  στ. Με την ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας ή ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους, καθώς και την παροχή κάθε είδους αρωγής (νομικής κλπ) προς τα μέλη για τα υπηρεσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 3. Η Ένωση αποτελεί μέλος και συμμετέχει ενεργά σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) που αναπτύσσει δραστηριότητα και καλύπτει το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)».

Άρθρο 3

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
 1. Ως μέλη της ‘Ένωσης μπορούν να γραφούν με αίτησή τους όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το βαθμό του Πυροσβέστη και πάνω.
 2. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης χρειάζεται:
  α) Να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  β) Να δηλώσει με την αίτησή του την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού.
  γ) Να πληρώσει το ποσό που έχει οριστεί για εγγραφή και το αντίστοιχο ποσό της συνδρομής.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο των μελών του ή την απορρίπτει αιτιολογημένα, γνωρίζοντας γραπτά τη σχετική απόφασή του στον αιτούντα. Η παρέλευση χρόνου πέρα από ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς σχετική γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου έχει την έννοια της έγκρισής της.
 4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής και το κάνει έγκαιρα γνωστό γραπτά στον ενδιαφερόμενο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ήέκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο Θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση γίνεται με αίτηση που παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη σύγκληση ο ενδιαφερόμενος οπότε το Θέμα του συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στα προς συζήτηση θέματα, αλλιώς δεν συζητείται.
 5. Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που εγκαθίστανται με μετάθεση σε Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εφόσον είναι μέλη άλλης Περιφερειακής Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος εγγράφονται ως μέλη της Ένωσης με την υποβολή μόνον σχετικής αίτησής τους χωρίς την καταβολή ποσού εγγραφής.

Άρθρο 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 1. Ταμέλη της Ένωσης είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης, έχουν το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για όλη την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης και ακόμη μπορούν να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων της Ένωσης με έξοδά τους.
  Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει γραπτές και προφορικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, να μην στρέφονται εναντία της και να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης μπορεί πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες προς την
  Ένωση και γενικότερα το Πυροσβεστικό Σώμα να αναγορευτούν ως επίτιμα μέλη. Η θέση του επίτιμου μέλους είναι τιμητική. Το επίτιμο μέλος δεν έχει τα δικαιώματα του
  εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ούτε τα άλλα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.

Άρθρο 5

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος διαγράφεται από τη δύναμη της Ένωσης:
α) ‘Όταν καθυστερείτην καταβολή των συνδρομών του πέρα του έτους και δεν τακτοποιήσει αυτές μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία που Θα το καλέσει με γραπτή αίτηση ο Ταμίας.
Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό, επανεγγράφεται αν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές.
β) Όταν υποβάλει αίτηση διαγραφής.
γ) ‘Όταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί της υπηρεσίας. Στην περίπτωση της λόγω συνταξιοδοτήσεως αποχώρησης το μέλος διαγράφεται μετά την πάροδο ενός έτους από αυτήν.
δ) Όταν του έχει επιβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης η ποινή της οριστικής αποβολής.
ε) Στην περίπτωση μετάθεσης του μέλους, εκτός της Περιφέρειας που καλύπτει η Ένωση.
Για την διευκόλυνση της εγγραφής του μετατιθεμένου υπαλλήλου η ‘Ένωση υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση ότι ο μετατιθέμενος είναι μέλος της και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Η επανεγγραφή του μέλους που έχει διαγραφεί από την Ένωση γίνεται αν λήξει ο λόγος και ο χρόνος διαγραφής, κατά την ίδια διαδικασία της εγγραφής. Το μέλος που διαγράφτηκε από την Ένωση με αίτησή του, μπορεί να επανεγγραφή μετά παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία διαγραφής του.
Η κατάσταση της διαθεσιμότητας, της αργίας, της πρόσκαιρης παύσης, της μακροχρόνιας ασθένειας δεν συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους από την ‘Ένωση.
Στα διαγραφόμενα μέλη, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από τις εισφορές ήάλλους πόρους της Ένωσης.

Άρθρο 6

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ
 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς μέλους που αντίκειται προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης και ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης επιβάλλονται ποινές που είναι:
  α) Γραπτή επίπληξη
  β) Προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μήνες
  γ) Αποβολή.
 2. Οι ποινές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευσης της Ένωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του είτε μετά από αίτηση δέκα (10) μελών της Ένωσης.
 3. Ειδικά για την ποινή της οριστικής αποβολής απαιτείται όπως η εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του ήπρόταση του 1/10 των μελών της Ένωσης.
 4. Σε κάθε περίπτωση που κινείται η πειθαρχική διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν διαμορφώσει την πρότασή του, και η Γενική Συνέλευση πριν την απόφαση Θα πρέπει να ακούσει τις απόψεις του πειθαρχικού διωκόμενου μέλους, το οποίο έγκαιρα προ οκτώ (8) ημερών τουλάχιστον Θα Πρέπει να καλέσει προς τούτο.
  Δεν μπορεί να επιβληθεί Καμία ποινή στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης των εκλογών και της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 7

ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 1. Οι Πόροι της Ένωσης προέρχονται:
  α) Από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.
  β) Από τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  γ) Από τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, που γίνονται αποδεκτά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απαγορευμένης της αποδοχής ανώνυμης δωρεάς, σύμφωνα με το Νόμο.
  δ) Από διάφορα έσοδα προερχόμενα από οργανώσεις εορτών, εσπερίδων, λαχειοφόρων αγορών κλπ.
  ε) Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.
 2. Τα πέρα του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών μετρητά, κατατίθενται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το πιο πάνω ποσό είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Για να αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την Ένωση χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε εκμετάλλευση αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης η ‘Ένωση μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει την ακίνητη Περιουσία της.
 4. Η διαχειριστική Περίοδος είναι διετής. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από τα δύο. Ο οικονομικός απολογισμός της Ένωσης συντάσσεται και υποβάλλεται για έγκριση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση καθώς και στην ετήσια τακτική.
 5. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν το χρηματικό ποσό του ταμείου του, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο που αποκτήθηκε από τους παραπάνω πόρους της Ένωσης.

Άρθρο 8

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 1. Κάθε μέλος καταβάλει μια φορά για δικαίωμα εγγραφής το ποσό των χιλίων (1.000) δραχμών και μηνιαία συνδρομή χιλίων (1.000) δραχμών.
  Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου μέχρι του διπλασίου των ποσών που έχουν καθορισθεί τελευταία και ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες της Ένωσης.
 2. Τα μέλη της Ένωσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με αίτησή της να εισπράττονται σι πιο πάνω μηνιαίες ή οι τυχόν έκτακτες εισφορές από την υπηρεσία με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, ή μέσω των διενεργούντων την πληρωμή Ταμείων, βάσει ονομαστικής κατάστασης που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
 3. Τα μέλη μπορούν να καταβάλουν και απ’ ευθείας τις συνδρομές ή εισφορές τους στην Ένωση.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στην δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει ποσό 250 δραχμών από κάθε μία εκ των εισπραττομένων συνδρομών από τα μέλη της ως συνδρομή και να υποβάλει ανά τρίμηνο συγκεντρωτική κατάσταση. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται μετά από απόφαση του Συνεδρίου της δευτεροβάθμια οργάνωσης ή με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άρθρο 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 1. Όργανα της Ένωσης είναι:
  α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)..
  γ) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγονται, με προσωπική παρουσία των εκλογέων μελών και πάντα με μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται στο Νόμο.
 3. Δικαίωμα να εκλέξουν ή να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην Ένωση. Δικαίωμα υποψηφιότητας δεν έχουν τα μέλη της Ένωσης που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξάγει τις εκλογές. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 4. Εκτός των ανωτέρω οργάνων, σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Σταθμό εκλέγεται από τα μέλη της ‘Ένωσης που υπηρετούν εκεί, τα οποία ειδικώς συγκαλούνται προς τούτο σε συνέλευση, μία τριμελής Τοπική Επιτροπή, η θητεία της οποίας ταυτίζεται με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου με διαδικασία που καθορίζεται από τα ίδια τα μέλη σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Τοπικές Επιτροπές της Ένωσης υποβοηθούν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του, διαβιβάζουν προς αυτό αιτήματα και Προτάσεις των μελών της Ένωσης, ενημερώνουν τα μέλη για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ένωσης συγκαλώντας προς τούτο ενημερωτικές συγκεντρώσεις, συνεργάζονται με συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους εκπροσωπώντας μετά από συνεννόηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την Ένωση.

Άρθρο 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ‘Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ αποφασίσει για ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου αν Το ζήτημα αυτό υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε φέρει αυτή την ευθύνη.
 2. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα:
  α) Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ένωσης που θα συμμετέχουν στο συνέδριο της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέλος της οποίας θα αποτελεί η Ένωση.
  β) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ) Να αποφασίζει για την έγκριση ή όχι του ισολογισμού και του προϋπολογισμού και για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  δ) Να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση της Ένωσης.
 3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση Θέματα.
  Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα μέλη που υπέβαλαν τη μη συζητηθείσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλέσουν μόνα τους τη Γενική Συνέλευση.
 4. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα Θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνονται γνωστά στα μέλη της Ένωσης με ανακοινώσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση ισχύουν τα ίδια εκτός αν υπάρχει κατεπείγον Θέμα κατά την κρίση του
  Διοικητικού Συμβουλίου οπότε δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός.
 5. Η συμμετοχή της Γενικής Συνέλευσης γίνεται αυτοπρόσωπα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου συνταξιούχοι πρώην μέλη της Ένωσης. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση των χεριών κατά την έναρξη αυτής και αμέσως μόλις διαπιστωθεί η απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται στην κρίση των μελών:
  α) Η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  β) Ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ) Κάθε άλλο Θέμα που Θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  δ) Κάθε δύο (2) έτη εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που Θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της ‘Ένωσης στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία συμμετέχει.
  Για την περίπτωση γ) τα θέματα τίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή πρόταση του 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε (2) ημέρες μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η Παρουσία
  του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι
  δεκαπέντε (15) ημέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία τότε μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες συγκαλείται τέταρτη κατά την οποία υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που παρευρίσκονται.
  Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα Θέματα εκτός αν ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα απόφαση.
 8. Αν η συζήτηση των Θεμάτων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν περατωθεί την καθορισμένη ημερομηνία, τότε η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία που καθορίζεται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εξαντληθούν όλα τα Θέματα. Σε αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση Θεωρείται συνέχεια και ότι ποτέ δεν διακόπηκε.
 9. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής. Προκειμένου όμως για αρχαιρεσίες, απόφαση περί συμμετοχής και επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Επίσης, μυστική είναι η ψηφοφορία στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή έχει ορισθεί από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει (ανακαλέσει) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένα εξ αυτών μόνο αν υπάρχει σπουδαίο ς λόγο ς και με τον απαράβατο όρο ότι το Θέμα της παύσης Θα περιλαμβάνεται στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αναγράφονται στην πρόσκληση και η ψηφοφορία είναι μυστική, διαφορετικά η απόφαση είναι άκυρη. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και να αποφασίσουν για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών.
 11. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
  Σε κάθε περίπτωση όμως μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία έως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
  Στην τακτική Γενική Συνέλευσης που γίνεται κάθε ένα (1) χρόνο, γίνεται ο απολογισμός της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός του, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή όχι των απολογισμών.
  Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με προκαθορισμένα Θέματα και για την απαρτία, ισχύει ότι και για τις τακτικές.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν δεν έχει ληφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και τους Νόμους. Επίσης και αν παραβρέθηκαν Πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της Ένωσης και η Παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Στην κατηγορία των προσώπων αυτών δεν υπάγονται σι εκπρόσωποι της Διοίκησης της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που συμμετέχει η Ένωση ή της ΑΔΕΔΥ και τυχόν προσκαλούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης τρίτα πρόσωπα (νομικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, της Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ).

Άρθρο 12

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 1. Η ‘Ένωση διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή με την φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου την σφραγίδα και τα βιβλία της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και σε περίπτωση άρνησης αυτού από οποιονδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, Τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
  Η εκλογή γίνεται χωριστά κάθε φορά για κάθε διακεκριμένη Θέση με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
  Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Ένωση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, αποφασίζει για κάθε Θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της ‘Ένωσης, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον αυτών και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και τις Θέσεις της Ένωσης, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων, συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Ένωση, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, προσλαμβάνει σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση νομικούς συμβούλους για την διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεών του και γενικότερα εκφράζει και υλοποιεί το Καταστατικό.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε τακτική ενημέρωση των μελών της Ένωσης που υπηρετούν εκτός της έδρας αυτής, σχετικά με τις δραστηριότητές του και να επισκέπτεται τις Υπηρεσίες για επιτόπια επίλυση προβλημάτων.

Άρθρο 13

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη στην έδρα της Ένωσης ή μετά από προηγούμενη συνεννόηση των μελών του και στα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι έκτακτες συνεδριάσεις ορίζονται από τον Πρόεδρο με πρωτοβουλία του ή με αίτηση τριών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση η σύγκλιση είναι υποχρεωτική και μάλιστα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της υποβολής της αίτησης. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση αναγράφονται υποχρεωτικά και τα Θέματα που είναι για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία αν στην συνεδρίαση Παραβρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μελή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μία ακόμα φορά και επί νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στην περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας νικά ο κλήρος.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού υπογράφουν τα τηρούμενα πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεωτικά η γνώμη των μειοψηφησάντων μελών. Στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται απ’ ευθείας Πρακτικό συνεδρίασης, υπογράφεται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το πρόχειρο πρακτικό που τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα και περιέχει τις ληφθείσες αποφάσεις. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και επικυρώνονται, αν δεν έχουν επικυρωθεί στην ίδια συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σε αυτήν.
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και καταχωρήθηκε η διαφωνία στα πρακτικά.
 3. Όλες οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες και δεν μπορούν τα μέλη του να παρέχουν προς την Ένωση εξαρτημένες εργασίες με αμοιβή, ούτε να συντάσσουν συμβάσεις που αποσκοπούν στην αμοιβή τους (άμεση ή έμμεση) για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 14

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με φροντίδα του Προέδρου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο που έχει σειρά.
Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται σε αναπλήρωσή του ο έχων σειρά αναπληρωματικός.
Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ήτυχόν εξαντλήθηκε ο πίνακας και το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει τη νόμιμη πλειοψηφία δεν γίνονται αναπληρωματικές εκλογές.
Εάν ο πίνακας των επιλαχόντων έχει εξαντληθεί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μειωθεί του αριθμού της νόμιμης απαρτίας των τεσσάρων (4) μελών προκηρύσσονται εκλογές.
Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να γίνει αν το αποφασίσει η πλειοψηφία του και οπωσδήποτε σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου.

Άρθρο 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ή αναβάλει δικαιολογημένα αυτή.
  Φροντίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων. Εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της και ενώπιον κάθε Διοικητικής και
  Δικαστικής Αρχής και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, χρηματικά εντάλματα και φροντίζει γενικά για τη σωστή λειτουργία της Ένωσης.
 2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα της Ένωσης, φροντίζει την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις και τις άλλες υποθέσεις της Ένωσης, προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα μαζί με τον Πρόεδρο και γενικά ασκεί τα καθήκοντά του μαζί με τον Πρόεδρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 17

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ασκεί την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή αυτού και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής . Στα χέρια του κρατάει ποσό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες, θέτοντας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε γνώση των μελών την κίνηση του λογαριασμού και των γενόμενων στο μεσοδιάστημα δαπανών. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην Τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό και απολογισμό και ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση της Ένωσης.
ο Ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται υπεύθυνα από αυτό, αποκλειομένου του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 18

ΕΚΛΟΓΕΣ
 1. Οι εκλογές προκηρύσσονται μέσα στον επόμενο μήνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου έτους και διενεργούνται στην έδρα της Ένωσης και, εφόσον στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των νησιών Σάμου, Χίου και Λήμνου υπάρχουν άνω των δέκα (10) οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στα νησιά αυτά για τους εκεί υπηρετούντες υπαλλήλους.
 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, εκλέγει μία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής, που ενεργούσα συλλογικώς προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (εξεύρεση καταλλήλου χώρου, υλικών αρχαιρεσιών, ανακοινώσεις προς τα μέλη της Ένωσης, έκδοση εκλογικών εγκυκλίων κλπ) και διενεργεί τις αρχαιρεσίες υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με Το νόμο. Στην περίπτωση διενέργειας αρχαιρεσιών και εκτός της έδρας της Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 Του παρόντος άρθρου, εκλέγεται και εκεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, η Εφορευτική Επιτροπή της έδρας της Ένωσης ορίζεται ως κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιφορτισμένη, εκτός των άλλων, και με την έκδοση των
  συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούνται από το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων που εκδίδουν οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.
  Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής (κεντρικής και τοπικών) είναι μυστική και γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με το νόμο.
  Κατά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος.
 3. Τα μέλη της Ένωσης, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αυτοπρόσωπα, με την
  επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά Τους.
  Η διάρκεια των εκλογών, καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, αλλά δεν
  μπορεί να υπερβαίνει τη μία (1) ημέρα από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. Σύντμηση του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, έως τις δέκα (10) ώρες, επιτρέπεται
  μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που προκηρύσσει τις εκλογές.

Άρθρο 19

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 1. Η εκλογή των οργάνων της Ένωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν συνδυασμοί υποψηφίων, οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία οργάνων της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει η Ένωση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ρητά ορίζεται ότι η ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά για τα Τέσσερα πρώτα μέλη αυτού ανά ένα από κάθε ένα εκ των τεσσάρων νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος και Λήμνος) εκλεγομένων των πρώτων σε σταυρούς για κάθε ένα εκ των τεσσάρων νησιών και για τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη με βάση τους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων. Στην περίπτωση που υποβληθούν συνδυασμοί, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των επομένων παραγράφων.
 2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
  Το Πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
 4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπου ς, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
 5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από
  μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
 6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
 7. Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας παραδίνονται την επόμενη ημέρα μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο της Ένωσης. Αντίγραφο υποβάλλεται στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει η Ένωση.

Άρθρο 20

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει η Ένωση είναι 2ετής, αρχίζει από την συγκρότησή του σε σώμα και λήγει την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, που προκηρύσσει εκλογές.

Άρθρο 21

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται στις αρχαιρεσίες που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Εκλέγονται τρία (3) τακτικά μέλη και Τρία (3) αναπληρωματικά. Η αντικατάσταση τακτικού μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με υπόδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδιαίτερα του Ταμία. Ερευνά αν έγιναν
κανονικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές αν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.
Στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίασης εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της. Ελέγχει οποτεδήποτε τα βιβλία και τα έγγραφα της ‘Ένωσης τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση αυτής και ζητά την επίδειξη του περιεχόμενου του ταμείου.
Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και την υποβάλλει ο Πρόεδρος της στη Γενική Συνέλευση. ‘Έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για Θέματα της αρμοδιότητάς της.
Συνεδριάζει κάθε εξάμηνο τακτικά και έκτακτα όταν τούτο κριθεί αναγκαίο

Άρθρο 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ένωσης που κινούνται για υποθέσεις αυτής εκτός της έδρας αυτής, χορηγούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης τα έξοδα κίνησης καθώς και κάθε άλλο είδος δαπάνης που προέρχεται από την πιο πάνω αιτία και αποδεικνύεται με παραστατικά, υφισταμένης της δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει και κατά περίπτωση ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση του κινουμένου μέλους εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό ανά ημέρα κίνησης.
Για τις μετακινήσεις των αντιπροσώπων σε συνέδρια ή Γενικές Συνελεύσεις της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία συμμετέχει η Ένωση, τα έξοδά τους καταβάλλονται αναλόγως από την ‘Ένωση με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενιαία για όλους τους αντιπροσώπους.
Τα έξοδα αντιπροσώπων της Ένωσης που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ως αντιπρόσωποι αυτής στην ΑΔΕΔΥ καλύπτονται από την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον μετακινούνται για τις ανάγκες αυτής.

Άρθρο 23

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση τηρεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία και όποια επί πλέον κρίνονται απαραίτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθένα από τα μέλη του για τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, οπωσδήποτε όμως τα παρακάτω:
α) Μητρώο μελών (σε χειρόγραφη και μηχανογραφημένη μορφή), όπου καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βαθμός) του μέλους.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.
δ) Βιβλίο ταμείου.
ε) Βιβλίο περιουσίας της ‘Ένωσης στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρεια κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
στ) Βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Βιβλίο πρωτοκόλλου.
Επιπλέον, η Ένωση τηρεί αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, τους σχετικούς νόμους και διατάξεις καθώς και με ότι άλλο είναι δυνατόν να ενδιαφέρει την Ένωση.

Άρθρο 24

ΣΦΡΑΓΊΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά εξωτερικά την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και στο μέσο το έτος ίδρυσης και γραφική παράσταση των τεσσάρων (4) νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή οτιδήποτε άλλο, κατά την κρίση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.

Άρθρο 25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παραβρίσκεται το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και να συμφωνήσουν για την τροποποίηση τα 3/4 των παρόντων μελών, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 26

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διαλύεται αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) ή αποφασίσει έτσι η Γενική Συνέλευση, στην οποία Πρέπει να παρευρίσκεται το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφανθούν ‘υπέρ της διάλυσης τα 3/4 των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης τα μετρητά και γενικά η περιουσία της περιέρχονται στη δευτεροβάθμια οργάνωση στην οποία συμμετέχει η Ένωση.

Άρθρο 27

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και της σχετικής διάταξης του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Άρθρο 28

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την έγκριση του Καταστατικού αυτού προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες Πρέπει να οριστούν για να γίνουν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από της έγκρισής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις πρώτες αρχαιρεσίες θα έχει θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2000.

Άρθρο 29

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από την εγγραφή του στα Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο