Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Νέα Ανακοίνωση του Ε-ΕΦΚΑ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Αριθ.Πρωτ. 47

Αθήνα 01-04-2024

Προς:

 1.  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Θέμα: «Νέα Ανακοίνωση του Ε-ΕΦΚΑ. Ανάκληση της επίμαχης διάταξης της εγκ.43/14.08.2023 περί προσμέτρησης την Μάχιμης 5ετίας στην Βαθμολογική και Μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου. Παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων»

 1. Με το άρθρο 23 του Ν.4997/2022 αντικαθίσταται το άρθρο 40 παρ.5 π.δ. 169/2007, Α΄210, που προέβλεπε τον αυξημένο υπολογισμό στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, με το οποίο μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε η επέκταση της μάχιμης πενταετίας στους Ένστολους, με ασφαλιστικό καθεστώς ΤΣΜΕΔΕ & ΤΣΑΥ, όπως και στους κατατασσόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 01.01.2011, υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ..
 2. Με την υπ’ αριθ. 43/14.08.2023 (ΑΔΑ:91ΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ) εγκύκλιο του E-ΕΦΚΑ, δίνονται διευκρινήσεις για την ψηφισθείσα διάταξη του άρθρου 23 του Ν.4997/2022, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ορίζεται ότι, ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.
 3. Με την αριθμ. πρωτ. 74/01-09-2023 ανακοίνωσή  μας  μεταξύ άλλων τονίσαμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας με  Υπηρεσιακούς παράγοντες  του Ε-ΕΦΚΑ, ο Υπολογισμός της μάχιμης πενταετίας ως πραγματικής υπηρεσίας, επηρεάζει μόνο τις διατάξεις του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όχι του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή δεν προκύπτουν Βαθμολογικές ή Μισθολογικές ωριμάνσεις βάση αυτής και ότι θα εκδοθεί νέα σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση η οποία θα αποσαφηνίζει το θέμα.
 4. Πράγματι με το Α. Π.: 434120 /22.03.2024 (AΔA: Ψ5ΒΙ46ΜΑΠΣ-4Α4) νέο έγγραφο του E-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνονται όσα ήρχαμε αναφέρει στην ανωτέρω ανακοίνωση μας και με αυτό μεταξύ άλλων διευκρινίζονται ότι:
  • Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αποτελεί χρόνο πραγματικής ασφάλισης, τόσο για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, όσο και για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης και δεν συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του ασφαλισμένου, καθώς οι κοινοποιούμενες διατάξεις είναι συνταξιοδοτικές και όχι μισθολογικές.
  • Επομένως, τα αναφερόμενα στην Εγκ.43/2023 κεφ. 1 περ. 1.Β. 2), ανακαλούνται.
  • Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης (ΤΜΕΔΕ, ΤΣΑΙ κλπ), πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο, ο ανωτέρω πραγματικός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο σύνολο, αναγνωρισμένων χρόνων ασφάλισης, με τις διατάξεις του αρ. 40 παρ. 6 του ν. 3996/2011, σύμφωνα με τις οποίες ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται.
  • Συνεπώς μόνο για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, (όσους έχουν προληφθεί μετά την 01.01.2011 με καθεστώς ΙΚΑ κλπ), όπως και για τους προσληφθέντες με καθεστώς ΤΣΑΥ & ΤΜΕΔΕ, τίθεται ανώτερο όριο επτά (7) ετών για την  αναγνώριση  πραγματικών ή πλασματικών ετών,  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ν.3996/2011. Το πλαφόν βέβαια αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τους χρόνους που αναγνωρίζονται με της διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης.
  • Τα νέα δεδομένα είναι σημαντικό να τα γνωρίζουν, ειδικά οι πτυχιούχοι συνάδελφοι των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι εφόσον έχουν αναγνωρίσει και τον Χρόνο Στρατιωτικής Θητείας και του Πτυχίου, έχουν εξαντλήσει το ανωτέρω όριο αναγνώρισης. Σε περίπτωση δε που αναγνωρίσουν περαιτέρω και την μάχιμη πενταετία, αυτή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν δύναται να προσμετρηθεί στα συντάξιμα έτη υπηρεσίας και οι εισφορές που θα έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιστρέφονται!
  • Τέλος διευκρινίζεται επίσης ότι, υποχρέωση όσων επιθυμούν την ανωτέρω αναγνώριση των ετών εις διπλούν, είναι μόνο η υποβολή στην Υπηρεσία του της σχετικής αίτησης περί αναγνώρισης.

Διαβάστε το Έγγραφο «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου
υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
στο διπλάσιο και την αναγνώριση του χρόνου αυτού, ως χρόνου
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν.3865/2010».

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ e- ΕΦΚΑ

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Ομοσπονδίας

Περί πρόσθετης εργασίας

Βάσει της νέας τροποποιημένης διάταξης όπου η πρόσθετη εργασία δύναται να εκτελείται μόνο το χρονικό διάστημα 10:00΄π.μ. – 22:00΄μ.μ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα
Ειδησιογραφία

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, για 30 υποψηφίων πτυχιούχων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών και Βοηθών Πλοηγών Μηχανικών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο