Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Νέες ρυθμίσεις από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ

Θέμα: «Νέες ρυθμίσεις για τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»

Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων των δανείων των στρατιωτικών έκανε γνωστό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, έχοντας υπόψη του τη γενικότερη οικονομική κατά­σταση σε συνδυασμό με την αδυναμία ανταπόκρισης των δανειοληπτών στις δανειακές τους υποχρεώσεις, στο πλαίσιο νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 25 κα­θώς και της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οι­κονομικών, η οποία μείωσε σε 3/10 ποσοστό εκχώ­ρησης των εκάστοτε τακτικών μηνιαίων αποδοχών για την εξυπηρέτηση των δανείων, έχει αποφασίσει να πα­ράσχει τη δυνατότητα:

1. Επιμήκυνσης της διάρκειας εξόφλησης των δανείων στεγαστικού τομέα με το ισχύον επιτόκιο ως ακολούθως:

• Για τα στεγαστικά δάνεια παρέχεται η δυνατότητα αποπλη­ρωμής μέχρι 40 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

• Για τα επισκευαστικά δάνεια παρέχεται η δυνατότητα απο­πληρωμής μέχρι 30 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

• Για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων παρέχε­ται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής κατά 10 έτη με όριο ηλικίας του δανειολήπτη τα 85 έτη, κα­θώς τα δάνεια αυτά δεν είναι ενυπόθηκα.

2. Μερικής καταβολής μέχρι του 50% του ποσού των το­κοχρεωλυτικών δόσεων για χρονικό διάστημα μέχρι 5 χρό­νια από την έναρξη της ρύθμισης.

3. Αναστολής εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

4. Ρύθμισης τυχόν ληξιπρόθεσμών οφειλών στα δάνεια όλων των κατηγοριών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Συγκε­κριμένα, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης σε πολλές δόσεις και ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και με έκπτωση ποσοστού 50% των τόκων υπερημερίας.

Σε πε­ρίπτωση εφάπαξ καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από το συνολικό ποσό των τό­κων υπερημερίας.

Σχετικά Άρθρα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειδησιογραφία

Απαγόρευση χρήση πυρός από 15-04-2024 στις Περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Στην Πυροσβεστική ρίχνει την ευθύνη για το μπάζωμα στα Τέμπη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο