Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Νόμος 5075/2023 – ΦΕΚ 206/Α/12-12-2023

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5075/2023
ΦΕΚ 206/Α/12-12-2023

Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής προστασίας, της διαχείρισης κρίσεων, του υφιστάμενου Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», καθώς και η ενίσχυση της κρατικής αρωγής.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η αναδιαμόρφωση των διαδικασιών, της διάρθρωσης και των ουσιαστικών μέτρων του ν. 4662/2020 (Α’ 27) για την πολιτική προστασία, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4989/2022 (Α’ 208), προκειμένου να συμπεριλάβει τις αεροδιακομιδές, καθώς και η αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της αντιμετώπισης θεομηνιών και της εύρυθμης λειτουργίας των επιτροπών κρατικής αρωγής.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4662/2020

 

Άρθρο 3

Δράσεις Εθνικού Μηχανισμού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4662/2020

Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί δράσεων εθνικού μηχανισμού, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) διορθώνεται η αρίθμηση των υποπεριπτώσεων, β) τροποποιείται η υποπερ. βα), ώστε να περιλαμβάνεται στην έννοια της ετοιμότητας και η λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών, και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4

Δράσεις Εθνικού Μηχανισμού

1. Το τεσσάρων επιπέδων σύστημα της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης αποτελεί τη λειτουργική βάση του Εθνικού Μηχανισμού και αφορά στην:

α. Πρόληψη: Συναρτάται από το επίπεδο των κοινωνικών και τεχνολογικών κατακτήσεων και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών, πρωτοβουλιών, έργων, μέσων και μέτρων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των καταστροφών και στη μόνιμη προστασία από αυτές, δηλαδή στη μείωση της διακινδύνευσης και των συνιστωσών της (επικινδυνότητα, έκθεση, τρωτότητα).

β. Ετοιμότητα: Αφορά στο σύνολο των μέτρων και δράσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντίδρασης στις επιπτώσεις των κινδύνων, στην ελαχιστοποίηση των απωλειών ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της τρωτότητας της κοινωνίας. Περιλαμβάνει:

βα) την έκδοση έγκαιρων και αποτελεσματικών προειδοποιήσεων σε περίπτωση επαπειλούμενων καταστροφών και σεναρίων πιθανών κινδύνων και τη λήψη συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων προστασίας της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών ανάλογων προς την έκταση των επαπειλούμενων φυσικών καταστροφών και φαινομένων,

ββ) την οργάνωση σχεδίων, προγραμμάτων ετοιμότητας, μέτρων αυτοπροστασίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών,

βγ) τις ασκήσεις ετοιμότητας (preparedness exercises) και

βδ) την οργάνωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

γ. Αντιμετώπιση: Αφορά στην παροχή βοήθειας προς τον πληθυσμό (επείγουσες σωστικές επιχειρήσεις) και στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης (emergency management) που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την καταστροφή, με στόχο την προστασία ανθρώπινων ζωών, τη μείωση των συνεπειών στην υγεία του πληθυσμού, την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσής του και την εν γένει διασφάλιση της παροχής αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων (relief/ response management).

δ. Βραχεία αποκατάσταση: Περιλαμβάνει τη συντονισμένη εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, τις επείγουσες τεχνικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών, την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού καταγραφής ζημιών, τον συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού, καθώς και των Διευθύνσεων των αρμόδιων Υπουργείων, για την ταχεία επαναφορά βασικών υπηρεσιών και επανόρθωση υποδομών για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της κοινωνίας.»

Άρθρο 4

Αρχές λειτουργίας Εθνικού Μηχανισμού – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 5 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί των αρχών που διέπουν τον Εθνικό Μηχανισμό, προστίθεται περ. ε), και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Αρχές λειτουργίας Εθνικού Μηχανισμού

Η διαντίδραση επικίνδυνων φαινομένων και τρωτών συνθηκών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί τη βάση για τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας και την υλοποίηση δράσεων για τη βέλτιστη ανταπόκριση σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η ενεργοποίηση, λειτουργία και υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Μηχανισμού διέπεται από τις κάτωθι αρχές: α. Ενιαία και καθολική εφαρμογή τους ανεξάρτητα από το είδος, μέγεθος, την πολυπλοκότητα και αιτία πρόκλησης των καταστροφών.

β. Ευέλικτη, διαλειτουργική, πυραμιδοειδής διάρθρωση όλων των επιχειρησιακών δομών, με δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου ανταπόκρισης σύμφωνα με τον βαθμό ανάγκης.

γ. Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, των πορισμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, υποδομών, εφαρμογών και εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

δ. Συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

ε. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας ως προς τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων και δράσεων σε σχέση με τον επαπειλούμενο κίνδυνο.»

Άρθρο 6

Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4662/2020

Στη περ. δ) του άρθρου 6 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί κατάστασης κινητοποίησης, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, β) στο δεύτερο εδάφιο μετά τη φράση «το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό» προστίθεται η φράση «και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας Ο Εθνικός Μηχανισμός ενεργοποιείται κλιμακούμενος ανάλογα με την κατάσταση ετοιμότητας, η οποία διαβαθμίζεται ως εξής:

α. Κατάσταση συνήθους ετοιμότητας (Green Code): Οι εμπλεκόμενοι, σε δράσεις πολιτικής προστασίας φορείς, επαγρυπνούν, κατόπιν προειδοποίησης, για την περίπτωση εκδήλωσης ήπιας διακινδύνευσης συμβάντος ή κινητοποίησης, κατόπιν εκδήλωσης χαμηλής επικινδυνότητας συμβάντος, ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα και εφαρμόζουν τα κατά περίπτωση σχέδια και μνημόνια ενεργειών.

β. Κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Yellow Code): Οι εμπλεκόμενοι φορείς αυξάνουν την ετοιμότητά τους κατόπιν εκδήλωσης (ή προειδοποίησης) μέσης επικινδυνότητας συμβάντος και ενεργοποιούνται συγκεκριμένα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.).

γ. Κατάσταση επιφυλακής (Orange Code): Οι εμπλεκόμενοι φορείς εξαντλούν τα μέτρα ετοιμότητας και τίθενται σε επιφυλακή, επαυξανόμενοι σε στελέχωση, ύστερα από εκδήλωση αυξημένης επικινδυνότητας συμβάντος ή προειδοποίησης για πάσης φύσεως απειλή.

δ. Κατάσταση κινητοποίησης (Red Code): Ενεργοποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου ή σε περίπτωση σοβαρής πιθανότητας επέλευσης καταστροφής ή πάσης φύσεως απειλής και διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου και εκδήλωσης των συνεπειών του. Ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα, και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. Κατά το στάδιο αυτό ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να προβαίνει σε κήρυξη Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν πρόσθετα μέσα για την αντιμετώπιση του επαπειλούμενου κινδύνου κάθε τρίτου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.»

Άρθρο 6

Δυναμικό και μέσα του Εθνικού Μηχανισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4662/2020

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί μέσων του Εθνικού Μηχανισμού, τροποποιείται ώστε η απόφαση καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας να εκδίδεται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντί του Γενικού Γραμματέα και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Δυναμικό και μέσα Εθνικού Μηχανισμού

1. Γ ια την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, τα Υπουργεία, οι Υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ε.Κ.Α.Β., οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα.

2. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνεται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα εγγράφονται, προκειμένου να αξιοποιηθούν, πολίτες με εξειδικευμένη πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι Εμπειρογνώμονες Πολιτικής Προστασίας εντάσσονται στο δυναμικό της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

3. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.»

Άρθρο 7

Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 7α στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 7α, περί της σύστασης Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την

εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας, ως εξής:

«Άρθρο 7α

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας

1. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συστήνεται Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας. Έργο της επιτροπής είναι:

α) η διαρκής παρακολούθηση όλων των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο πολιτικής προστασίας,

β) η πρόγνωση των πιθανών συνεπειών τους στις υποδομές, στην ασφάλεια, στην υγεία και τη ζωή των πολιτών,

γ) η διατύπωση γνώμης ως προς την ενδεδειγμένη Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης καιρικού φαινομένου με δυνητικές σημαντικές επιπτώσεις στις υποδομές και στην ασφάλεια των πολιτών,

δ) η υποβοήθηση του έργου του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με τη διατύπωση γνώμης για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της περιουσίας, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών,

ε) η επαναξιολόγηση της διάρκειας ληφθέντων μέτρων προληπτικής προστασίας της ζωής, της υγείας, και της ασφάλειας των πολιτών, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου, και

στ) η παροχή γνώμης σε κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα, μετά από ερώτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αποτελείται από επτά (7) μέλη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρο, τον εκάστοτε Διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και πέντε (5) μέλη, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σε συναφείς επιστημονικούς τομείς με την αξιολόγηση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της, με τετραετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται για τέσσερα ακόμη έτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει αίτημα για τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προς την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα οποία απαντούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών ως προς τα προτεινόμενα μέλη, μετά την παρέλευση της οποίας εκδίδεται η απόφαση ορισμού μελών.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου της ή μετά από αίτημα του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι συνεδριάσεις της

Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου μπορούν να διενεργούνται δια ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου μπορεί να παρίσταται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να θέσει ζητήματα συναφή με την προστασία κρίσιμων υποδομών ή σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων ασφάλειας των πολιτών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις και άλλους ειδικούς επιστήμονες για να υποβοηθήσουν το έργο της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά.

5. Η γνώμη της Επιτροπής κοινοποιείται με εμπιστευτικό έγγραφο στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις ενέργειές του.»

 

Άρθρο 8

Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 8 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. α’ της παρ. 1 ο Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αντικαθίσταται από τον Υπουργό, β) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8

Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

1. Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν προηγούμενης εισήγησης του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

β. Προβαίνει σε ετήσιο απολογισμό αποτελεσματικότητας των συνισταμένων του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, προγραμμάτων, σχεδίων, μέτρων και δράσεων σε επίπεδο πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

2. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εντός μηνός από την έγκριση της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από την ανωτέρω Διυπουργική Επιτροπή, υποβάλλει προς ενημέρωση στη Βουλή σχετική έκθεση.

3. Η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας συγκαλείται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Η Διυπουργική Επιτροπή συγκαλείται άμεσα κάθε φορά που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ) του άρθρου 6, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των κυβερνητικών δράσεων, προληπτικού και κατασταλτικού χαρακτήρα, εντός του πλαισίου του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 9

Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4662/2020

Το άρθρο 10 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί πλαισίων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, αντικαθίσταται, πλην του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10 Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.)

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός υποστηρίζεται επιχειρησιακά και λειτουργικά από τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.) (Emergency Management Frameworks E.M.Fs.). Τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών:

α. Αποτελούν, χωρίς να αίρεται η αυτοτέλειά τους, το σύνολο των αρμόδιων οργανικών μονάδων και φορέων που διαθέτουν το κατάλληλο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση κινδύνου πολιτικής προστασίας που εκδηλώνεται σε διαπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

β. Σε κεντρικό επίπεδο ενεργοποιούνται από τον Επικεφαλής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου ανά περίπτωση και ανάλογα με το επίπεδο και το είδος του κινδύνου Πολιτικής Προστασίας. Αίτημα για την ενεργοποίησή τους μπορεί να υποβάλλεται και από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες ή από τις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, ιδίως ενόψει διαφαινόμενης ανεπάρκειας των ίδιων μέσων για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

γ. Η ενεργοποίηση των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών συνεπάγεται την κοινή δράση όλων των επιμέρους οργανικών μονάδων και φορέων του Εθνικού Μηχανισμού σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο, από το στάδιο της πρόληψης, μέχρι το στάδιο της βραχείας αποκατάστασης με διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, μεταφορά και διάθεση υλικών και μέσων πάσης φύσεως για την υλοποίηση των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών ή ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ανάλογων προς το είδος, την έκταση και την ιδιαιτερότητα του επαπειλούμενου κινδύνου πολιτικής προστασίας.

2. Η εξειδίκευση της συνδρομής, των ρόλων και ενεργειών κάθε συναρμόδιας οργανικής μονάδας του Εθνικού Μηχανισμού, του τρόπου διαβίβασης του αιτήματος συνδρομής από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο προς κάθε φορέα του Εθνικού Μηχανισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως την 30ή.6.2024.»

 

Άρθρο 10

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 12 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1, β) στην περ. γ) της παρ. 1, μετά τη φράση «για τα ζητήματα αυτά» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης ενημέρωσης για τα άτομα με αναπηρία», γ) προστίθεται παρ. 1Α, και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) έχει ως αποστολή ιδίως:

α. Τον συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση, επιστημονική τεκμηρίωση και εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, όπως ιδίως εξειδικεύεται μέσω της εισήγησης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του σχεδιασμού της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών.

β. Τη λήψη μέτρων εκτίμησης και πρόβλεψης των επικινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών επικείμενων καταστροφών.

γ. Την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης ενημέρωσης για τα άτομα με αναπηρία, τον συντονισμό των δράσεων και μέτρων αποκατάστασης και τον έλεγχο εφαρμογής τους.

δ. Τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου για ζητήματα αρμοδιότητάς του.

1Α. Το Σ.Ο.Π.Π. συγκροτείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου,

β) τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον αναπληρωτή του,

γ) τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους,

δ) τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, και

στ) τον Διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

2. Οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, ζητήματα στελέχωσης, προσωπικού και λοιπά υπηρεσιακά ζητήματα του Σ.Ο.Π.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 11

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 13 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 13 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ως προς τα συμμετέχοντα μέλη καταργούνται οι περ. β’ και γ’ της παρ. 1, στην περ. η’ προστίθενται οι λέξεις «ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας» και αντικαθίσταται η περ. ια, β) η εξουσιοδότηση της παρ. 4 τροποποιείται ώστε να λαμβάνεται απόφαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

1. Συστήνονται για τους σκοπούς εκπλήρωσης της επιχειρησιακής αποστολής του Σ.Ο.Π.Π., Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη. Τα Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α. Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο.

β. [Καταργείται.]

γ. [Καταργείται.]

δ. Τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ε. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

στ. Τον ανώτερο Διοικητή Φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

ζ. Τον Διοικητή των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

η. Τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

θ. Τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.).

ι. Τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β..

ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

ιβ. Τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων Οργανικών Μονάδων της οικείας Περιφέρειας, ανά περίπτωση εμπλοκής και κατηγορίας κινδύνου.

2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

3. Με εισήγηση των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας και απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας, δύναται να συγκροτούνται, ανά Περιφέρεια, Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές. Στις εν λόγω Επιτροπές συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, υποστηρίζοντας τεχνοκρατικά τη λειτουργία των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

4. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 12

Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 15 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 15 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. ζ’ της παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του», αντικαθίσταται η περ. ια’ και προστίθεται περ. ιγ’ στην ίδια παράγραφο, β) η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 τροποποιείται ώστε να λαμβάνεται απόφαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15

Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

1. Σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα από τα εξής μέλη: α. Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.

γ. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

δ. Τον Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.

ε. Τον Διοικητή της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου ή Πυροσβεστικού Σταθμού.

στ. Τον Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

ζ. Τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. η. Τους Διοικητές των μονάδων Υγείας του Δήμου. θ. Τον ανώτερο Διοικητή Φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του. ι. Τον εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β..

ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Δασαρχείου ή Διεύθυνσης Δασών).

ιβ. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.

ιγ. Τον Διοικητή του οικείου Τμήματος Τροχαίας, όπου αυτός υφίσταται.

2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

3. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 13

Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 17 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17

Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

1. Συστήνονται δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ένα (1) σε κάθε Περιφέρεια, με αντικείμενο:

α. τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται η έδρα κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. ανά περιφέρεια, ρυθμίζεται κάθε θέμα συναφές με τη στέγασή τους και ορίζεται ο χρόνος έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και οργάνωσης των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ορίζεται ο προϊστάμενος κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα με τη διοικητική λειτουργία τους.

3. Τα Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. δύνανται να χωροθετούνται στις κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στο π.δ. 166/1987 (Α’ 166) και το π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ανεξάρτητα από τη γενική ή ειδική πολεοδομική λειτουργία των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και τον ρυθμιστικό σχεδιασμό των περιοχών, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης που ορίζει τις χρήσεις γης περιοχών εντός ή εκτός σχεδίων, εφόσον η περιοχή κριθεί ως κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του παρόντος και μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

4. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύνανται να ορίζονται ειδικοί όροι δόμησης των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., με τήρηση των αναγκαίων όρων ασφάλειας και καταλληλότητας καθώς και κάθε συναφές ζήτημα για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερσή τους, στις κατάλληλες ως προς αυτό περιοχές.»

 

Άρθρο 14

Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 18 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.), επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η παρ. 1 ώστε υπεύθυνος για την ενεργοποίηση και ετοιμότητα των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. να είναι πλέον ο κατά τόπο προϊστάμενός τους, β) στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια» και μετά τη φράση «για τη λειτουργία της ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. διατίθενται κατάλληλοι», προστίθεται η λέξη «προσβάσιμοι», και γ) οι παρ. 5 έως 10, περί επιπέδων απόκρισης και μίσθωσης μέσων και προμηθειών, καταργούνται, και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

1. Τα Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους, με ευθύνη του κατά τόπο αρμόδιου προϊσταμένου τους, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής.

2. Για τη λειτουργία των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. διατίθενται κατάλληλοι προσβάσιμοι χώροι που διαθέτουν την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με την πληγείσα περιοχή, τους επιχειρησιακούς φορείς, τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα και το Σ.Ο.Π.Π..

3. Τα Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών, τηρούν ενημερωμένους καταλόγους ανθρώπινου δυναμικού, διαθέσιμων μέσων και πόρων και υποβάλλουν στο Σ.Ο.Π.Π. και στους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, σχετικές αναφορές και εισηγήσεις.

4. Τα Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν τον επιχειρησιακό σχεδίασμά των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.

5. [Καταργείται.]

6. [Καταργείται.]

7. [Καταργείται.]

8. [Καταργείται.]

9. [Καταργείται.]

10. [Καταργείται.]»

 

Άρθρο 15

Υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4662/2020

Το άρθρο 20 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, με συναφή εκπαίδευση και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια παραμονής στη θέση είναι τα τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση ελλείψεως προσωπικού για τη στελέχωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας χρέη προϊσταμένου εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας και σε περίπτωση ελλείψεως ή απουσίας του, ο προϊστάμενος ή εκτελών χρέη προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών της.

2. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας έχει την υποχρέωση άμεσης επικοινωνίας, πληροφοριακής υποστήριξης του έργου του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και άμεσης κοινοποίησης κάθε περιστατικού πολιτικής προστασίας που εκδηλώνεται εντός της οικείας Περιφέρειας, καθώς και αναλυτικής ενημέρωσης καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εκδήλωσης και εξέλιξής του.

3. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της πολιτικής προστασίας σχετικά με την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προ- βλέπονται στις διατάξεις του παρόντος,

β. συμβάλλει στη λειτουργία του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.,

γ. προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα στην υλοποίηση δράσεων σε προσβάσιμες μορφές για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με αναπηρία,

δ. αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών,

ε. επιμελείται, με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη, τη σύνταξη, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας της Περιφέρειας, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο Περιφερειακό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών του Περιφερειακού Σχεδίου. Το Περιφερειακό Σχέδιο περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές που σχετίζονται με ειδικούς κινδύνους. Το Περιφερειακό Σχέδιο εναρμονίζεται με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία το εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), στ. συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, ζ. τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή στο οικείο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., εφόσον έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνονται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Περιφέρειας για την παροχή υποστήριξης σε Κατάσταση Κινητοποίησης (Red Code), η. αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Ε.Α., σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επικεφαλής, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ώστε να διαπιστωθούν ελλείψεις στους τομείς του σχεδιασμού, της οργάνωσης, του εξοπλισμού, της εκπαίδευσης και των ασκήσεων, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., θ. υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και τις προτάσεις των, κατά λόγο αρμοδιότητας, Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α., εισηγήσεις: θα. στην οικεία Περιφέρεια για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και για την ένταξη των Π.Δ.Ε.Α. σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης,

θβ. στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, ι. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ια. συνάπτει μνημόνια συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.»

 

Άρθρο 16

Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας – Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4662/2020

Το άρθρο 21 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια παραμονής στη θέση είναι τα τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση ελλείψεως προσωπικού για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, χρέη προϊσταμένου τμήματος εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου και σε περίπτωση ελλείψεως ή απουσίας του, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ή ο εκτελών χρέη προϊσταμένου.

2. Το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας έχει την υποχρέωση άμεσης επικοινωνίας, πληροφοριακής υποστήριξης του έργου του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και άμεσης κοινοποίησης κάθε περιστατικού πολιτικής προστασίας που εκδηλώνεται εντός του οικείου Δήμου, καθώς και αναλυτικής ενημέρωσης καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εκδήλωσης και εξέλιξής του.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος,

β. παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.,

γ. προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα στην υλοποίηση δράσεων σε προσβάσιμες μορφές για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με αναπηρία, δ. αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών,

ε. επιμελείται, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και της βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των μέσων πολιτικής προστασίας, που μπορούν να διατεθούν. Το Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές που σχετίζονται με ειδικούς κινδύνους. Το Τοπικό Σχέδιο εναρμονίζεται με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

στ. συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμορους Δήμους, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των ανωτέρω Σχεδίων,

ζ. τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή στο οικείο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. εφόσον έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνονται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε Κατάσταση Κινητοποίησης (Red Code), η. υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις: ηα. Στον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης, ηβ. στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, θ. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ι. συνάπτει μνημόνια συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.»

 

Άρθρο 17

Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών – Ανάρτηση και γνωστοποίηση των σχεδίων μέσω διαδικτύου – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4662/2020

Το άρθρο 23 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, αντικαθίσταται, πλην της παρ. 3, ως εξής:

«Άρθρο 23

Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών – Ανάρτηση και γνωστοποίηση των σχεδίων μέσω διαδικτύου – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων

1. Τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, ανά είδος κινδύνου, συνιστούν το σύνολο των ενδεδειγμένων κατευθύνσεων και οδηγιών του Εθνικού Μηχανισμού. Η εκπόνηση και υλοποίηση των Γενικών Σχεδίων βασίζεται στην ανάλυση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων. Κάθε Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανά είδος κινδύνου ελέγχεται ως προς την αρτιότητά του μέσω εκπαίδευσης και ασκήσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκπονεί ετησίως πρόγραμμα εκπαίδευσης και ασκήσεις ανά είδος κινδύνου με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και δυνητικά πολιτών.

3. Τα Γενικά Σχέδια καταρτίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα αντίστοιχα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια καταρτίζονται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, αντίστοιχα.

4. Στα περιφερειακά και τοπικά σχέδια των περιφερειών και των δήμων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε’ της παρ. 1 των άρθρων 20 και 21, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνονται ειδικά σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, τα οποία καταρτίζονται με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών και λιμενικών αρχών. Ειδικότερα, τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν, ιδίως:

α. διαδικασίες για τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εν εξελίξει ή από επαπειλούμενο κίνδυνο ή απειλή,

β. εναλλακτικές οδεύσεις ασφαλούς απομάκρυνσης από εξελισσόμενο κίνδυνο και μέτρα εξασφάλισής της, όπως την προσωρινή μονοδρόμηση οδών διπλής κατεύθυνσης,

γ. εναλλακτικούς τρόπους και δυνατότητες μεταφοράς πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και ιδιωτικών μέσων,

δ. διαδικασίες για την ενημέρωση και την οργάνωση της απομάκρυνσης του κοινού, πριν και κατά τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις ή κινητικές δυσκολίες ή,

ε. τον ορισμό τοπικών σημείων συγκέντρωσης σε περίπτωση κινδύνου, κατάλληλων χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας,

στ. μέριμνα για επαρκή αποθέματα ή γραμμή άμεσης τροφοδοσίας, προς κάλυψη των πρώτων αναγκών των πολιτών στα τοπικά σημεία συγκέντρωσης, σε είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό και φάρμακα.

5. Τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τη μορφή πρακτικού οδηγού, ανά είδος κινδύνου. Τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια των περιφερειών και των δήμων της περ. ε’ της παρ. 1 των άρθρων 20 και 21 αναρτώνται αντίστοιχα στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης περιφέρειας και του αντίστοιχου δήμου.

6. Η επικαιροποίηση των οδηγιών και του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας, όπως περιέχεται στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, διενεργείται μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» σε κάθε εξελισσόμενη κρίση ή κίνδυνο με μήνυμα προς το σύνολο των πληττόμενων πολιτών.»

 

Άρθρο 18

Σκοπός της εκτίμησης επικινδυνότητας – Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4662/2020

Το άρθρο 24 ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί σκοπού της εκτίμησης επικινδυνότητας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Σκοπός της εκτίμησης επικινδυνότητας

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων των φάσεων του κύκλου καταστροφών καθορίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και τα μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους και συντελείται, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά από την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας ή σε κάθε περίπτωση, λήψης ενημέρωσης για τη συνδρομή κινδύνου καταστροφής από κάθε φορέα του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή και οποιονδήποτε τρίτο. Κατόπιν, ενημερώνονται άμεσα από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων οι Αυτοτελείς Διευθύνσεις των περιφερειών και τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των δήμων, οι πρόεδροι των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 19

Μεταφορά Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

1. Η εποπτεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», που ιδρύθηκε με το ν.δ. 1975/1942 (Α’ 295) μεταφέρεται με την επιφύλαξη της παρ. 2 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Θέματα που άπτονται της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συμπεριλαμβανόμενων και των σχετικών οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών ενεργειών, εξακολουθούν να διέπονται από τον ν. 4310/2014 (Α’ 258) και τον ν. 4957/2022 (Α’ 141). Αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα θέματα του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να ασκούνται από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Για τις αρμοδιότητες της παρ. 1 όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

4. Έως την 30ή Ιουνίου 2024: α) οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εξακολουθούν να ασκούνται από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και β) η δαπάνη για την επιχορήγηση του φορέα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έως τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με την επιφύλαξη της παρ. 2, εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 20

Μεταφορά Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

1. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών μετεωρολογικών κέντρων, μετεωρολογικών γραφείων των πολιτικών αεροδρομίων και αερολιμένων και των μετεωρολογικών σταθμών, μεταφέρεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων προσωπικού, υλικοτεχνικής και κτηριακής υποδομής, εξοπλισμού, που έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπό την επιφύλαξη των παρ. 4 και 7 και λειτουργεί εφεξής ως αυτοτελής υπηρεσία, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Η υπηρεσία μεταφέρεται με την επωνυμία, τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες, την έδρα και τη χωρική αρμοδιότητα που έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτελώντας εφεξής, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4, οργανωτική και εκτελεστική δομή υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

3. Αρμοδιότητες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εθνικής άμυνας της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής σχετικών πληροφοριών, εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΜΥ. Οι οργανικές μονάδες της ΕΜΥ δύνανται να στελεχώνονται και από στρατιωτικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών της σε θέματα εξυπηρέτησης των σκοπών της εθνικής άμυνας της χώρας.

4. Τα περιφερειακά μετεωρολογικά κέντρα των στρατιωτικών αεροδρομίων, καθώς και τα μετεωρολογικά γραφεία και οι μετεωρολογικοί σταθμοί της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από την ΕΜΥ, ως προς την κτηριακή και υλικοτεχνική τους υποδομή για την υλοποίηση των σκοπών της. Το στρατιωτικό προσωπικό που στελεχώνει την Κεντρική Υπηρεσία, τα περιφερειακά μετεωρολογικά κέντρα και γραφεία των αεροδρομίων και αερολιμένων και τους μετεωρολογικούς σταθμούς, ή που υπηρετεί σε οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα της ΕΜΥ, υπάγεται διοικητικά και μισθολογικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος ο Διοικητής ή Υποδιοικητής της ΕΜΥ, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Στην ΕΜΥ συστήνονται από την ημερομηνία έκδοσης της κοινής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 21, μια θέση Πολιτικού Διευθυντή και μια θέση Στρατιωτικού Διευθυντή, με καθήκοντα την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στη διοίκηση της ΕΜΥ και τη διοίκηση και διαχείριση των θεμάτων του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, αντιστοίχως. Η θέση του Πολιτικού Διευθυντή πληρώνεται από πολιτικό υπάλληλο της ΕΜΥ κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Μετεωρολόγων με βαθμό Α’, ο οποίος λαμβάνει το επίδομα θέσης ευθύνης της υποπερ. (αε) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και η θέση του Στρατιωτικού Διευθυντή πληρώνεται από στρατιωτικό προσωπικό, και συγκεκριμένα από ανώτατο αξιωματικό ειδικότητας Μετεωρολόγου της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Στρατιωτικός Διευθυντής έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των θεμάτων των παρ. 3 και 4 του παρόντος, ιδίως την κατά προτεραιότητα παροχή πληροφοριών στους επιχειρησιακούς φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα συναφές με τα διοικητικά θέματα του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στην ΕΜΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εθνικής Άμυνας ανατίθενται καθήκοντα Πολιτικού και Στρατιωτικού Διευθυντή.

6. Το τακτικό προσωπικό της παρ. 1, με την εξαίρεση του στρατιωτικού προσωπικού, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που απασχολείται στις ως άνω υπηρεσίες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

7. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το προσωπικό της παρ. 1, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με όμοια διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το ως άνω προσωπικό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αυξάνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες θέσεις κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου. Πάσης φύσεως μισθολογικές διαφορές, επιδόματα και πρόσθετες παροχές, που ελάμβανε το μεταφερόμενο προσωπικό, εξακολουθούν να διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.

8. Η ΕΜΥ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς και κάθε συναφή επιστημονική, ερευνητική ή πάσης φύσεως δραστηριότητά της, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και εσόδων από την παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης της Αεροναυτιλίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Η εκπροσώπηση της ΕΜΥ σε διεθνείς φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς και συλλογικά όργανα διατηρείται χωρίς να θίγεται από την εφαρμογή του παρόντος και χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε ενέργεια ή διατύπωση για τη συνέχισή της.

9. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 21 το σύνολο των διοικητικών πράξεων της ΕΜΥ, εκδίδεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η μισθοδοσία του συνόλου του προσωπικού της ΕΜΥ καλύπτεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

Άρθρο 21

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης εξειδικεύονται τα θέματα και οι αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 19 και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για τη μεταφορά του άρθρου 19.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διοικητική διαδικασία της μεταφοράς της ΕΜΥ και του αντίστοιχου προσωπικού, τα συναφή θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η στέγαση υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 20. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου ως προς θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΜΥ μπορεί να ισχύει έως τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος της παρ. 3.

3. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία της ΕΜΥ.

 

Άρθρο 22

Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρθρου 91 ν. 4623/2019

Το άρθρο 91 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), περί Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καταργείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4662/2020

 

Άρθρο 23

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας – Αντικατάσταση άρθρου 25 ν. 4662/2020

Το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας – Ορισμός και διακρίσεις

1. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας συνιστά επείγουσα και κρίσιμη κατάσταση προσωρινού χαρακτήρα που:

α) θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια των πολιτών, και

β) είναι εξαιρετικής αναλογίας, φύσης ή έκτασης.

2. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης διακρίνεται ανάλογα με την έκταση των συνεπειών της και την ανάγκη παρέμβασης των κρατικών φορέων για την αποκατάσταση των συνεπειών της σε:

α) κατάσταση έκτακτης ανάγκης τοπικής εμβέλειας, η έκταση των συνεπειών της οποίας δεν υπερβαίνει τα διοικητικά όρια ενός δήμου και δεν είναι κρίσιμη για τις εθνικές υποδομές,

β) κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιφερειακής, διαπεριφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, η έκταση των συνεπειών της οποίας υπερβαίνει τα διοικητικά όρια ενός δήμου, είναι περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμακας και είναι εκ φύσεως κρίσιμη για τις εθνικές υποδομές.»

 

Άρθρο 24

Έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας τοπικής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α

Έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας τοπικής κλίμακας

1. Αν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι τοπικής εμβέλειας, η κήρυξη της γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από αίτημα του αρμόδιου Δημάρχου.

2. Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο τριάντα (30) ημερών, δύναται δε να παρατείνεται, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες κάθε φορά, ύστερα από αίτημα του αρμοδίου Δημάρχου και βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης. Η απόφαση παράτασης περιλαμβάνει ειδική αιτιολογία ως προς τους λόγους για τους οποίους

οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.»

 

Άρθρο 25

Έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 25Β ως εξής:

«Άρθρο 25Β

Έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ή διαπεριφερειακής ή εθνικής κλίμακας/εμβέλειας

1. Αν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκδηλώνεται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο, η κήρυξή της διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί λήψης ειδικών προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπισή της και την άμεση άρση των συνεπειών της. Αν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκδηλώνεται σε εθνικό επίπεδο ή επιφέρει ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες ώστε να επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων πανελλαδικού χαρακτήρα, η κήρυξή της διενεργείται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την παρ. 1 προσδιορίζει:

α) συνοπτικά την κατάσταση που συνιστά την έκτακτη ανάγκη περιφερειακής ή διαπεριφερειακής ή εθνικής κλίμακας,

β) τα ειδικά προσωρινά μέτρα της παρ. 1 του άρθρου 25Γ που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, και

γ) αν τα αποτελέσματα της έκτακτης ανάγκης δεν επεκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα, την ή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες εκτείνονται τα αποτελέσματά της.

Γ ια τη σύνταξη της εισήγησης απαιτείται προηγούμενο αίτημα των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας, με ειδική αιτιολογία ως προς τις επιπτώσεις από τις καταστροφές, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε χαμηλότερο επίπεδο.

3. Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης διαρκεί τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν ανακληθεί λόγω άρσης των συνεπειών της ή παραταθεί.

4. Πριν λήξει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το αρμόδιο όργανο της παρ. 1 κατόπιν τήρησης της ίδιας διαδικασίας μπορεί να αποφασίζει τη συνέχισή της, για περίοδο, που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες κάθε φορά, εφόσον η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζει να υφίσταται ή οι επιπτώσεις της συνεχίσουν να επεκτείνονται.»

 

Άρθρο 26

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης – Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 25Γ ως εξής:

«Άρθρο 25Γ

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης

1. Για όσο υφίσταται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 25Β με κοινή απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των συναρμόδιων Υπουργών, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύνανται να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης επί των ακόλουθων θεμάτων: α) περιορισμού κυκλοφορίας, β) ρύθμισης ή απαγόρευσης ταξιδιών προς, από ή εντός οποιασδήποτε καθορισμένης περιοχής, όπου είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας των πολιτών,

γ) εκκένωσης περιοχών και απομάκρυνσης προσώπων από οποιαδήποτε περιοχή σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την επαρκή στέγαση, φροντίδα και προστασία τους, στον τόπο προσωρινής μετοίκησης, δ) μέτρων για την προστασία της περιουσίας των πληττόμενων πολιτών,

ε) επίταξης ή προσωρινής χρήσης υλικών, μέσων και περιουσίας σε οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή για την αποκατάσταση άμεσων βλαβών σε κρίσιμες υποδομές για την υγεία, την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών με ανάλογη εύλογη αποζημίωση, στ) επίταξης προσωπικών υπηρεσιών οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο καλείται να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την επιστήμη, την τέχνη, ή το επάγγελμά του, με παροχή εύλογης αποζημίωσης, ζ) ρύθμισης της διανομής και της διαθεσιμότητας βασικών αγαθών, υπηρεσιών και πόρων στους πληττόμενους πολίτες, με καθορισμό των όρων και των σημείων διάθεσής τους,

η) έγκρισης έκτακτης χρηματοδότησης προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κεντρική αρχή προμηθειών ή φορέα στον οποίον έχει ανατεθεί η υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης ή άρσης των άμεσων συνεπειών από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδίως για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών πρόσληψης, απασχόλησης, αποζημίωσης πρόσθετου προσωπικού, αγοράς υλικών ανακατασκευής και αποκατάστασης ζημιών, εξοπλισμού και λήψης μέτρων προστασίας για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και των σχετικών πληρωμών. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης δύναται να κατανέμεται στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, θ) δημιουργίας προσωρινών καταλυμάτων, καταφυγίων και νοσοκομείων έκτακτης ανάγκης προς κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών των πληττομένων, ι) εκτίμησης ζημιών σε οποιαδήποτε έργα ή επιχειρήσεις και επισκευής, αντικατάστασης ή αποκατάστασής τους,

ια) εκτίμησης της ζημίας στο περιβάλλον και λήψης κατάλληλων μέτρων εξάλειψης ή άμεσης άμβλυνσης της ζημίας αυτής,

ιβ) ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης, των αναγκαίων άμεσων έργων για την αποκατάσταση των κρίσιμων υποδομών λειτουργίας της πληττόμενης περιοχής, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή φορέα με στόχο την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας,

ιγ) σύστασης ειδικών επιστημονικών επιτροπών με αντικείμενο την άμεση εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη συνολική αποκατάσταση των βασικών παραγωγικών δομών στην πληγείσα περιοχή και την παροχή ενδεδειγμένων υπηρεσιών για την άμεση άρση και αποκατάσταση κάθε δυνητικού κινδύνου και συνέπειας, στην ασφάλεια και την υγεία και την αποκατάσταση της κανονικότητας, ιδ) επιβολής προστίμων και κυρώσεων επί μη συμμόρφωσης με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα άρσης και αποκατάστασης της έκτακτης ανάγκης, ιε) προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμού και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,

ιστ) προσωρινής αναστολής λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και κάθε είδους αθλητικών χώρων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέχρι την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με χορήγηση εύλογης αποζημίωσης για την αναστελλόμενη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Η απόφαση της παρ. 1 ορίζει ανά ρυθμιστικό τομέα τα όργανα επιβολής, τον τρόπο γνωστοποίησής της, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίησή της. Στην ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται κάθε αναγκαία πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις των φορέων και των φυσικών προσώπων που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, όπως ρυθμίσεις για την αναστολή προθεσμιών, τυχόν μερική ή πλήρης αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων έναντι τρίτων και κάθε συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η απόφαση της παρ. 1 ισχύει από την υπογραφή της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

Άρθρο 27

Μετακινήσεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης περιφερειακής, διαπεριφερειακής ή εθνικής εμβέλειας – Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 25Δ ως εξής:

«Άρθρο 25Δ

Μετακινήσεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης περιφερειακής, διαπεριφερειακής ή εθνικής εμβέλειας 1. Για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 25Β και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται το αρμόδιο όργανο για

θέματα προσωπικού κάθε υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να αποφασίζει τη μετακίνηση πάσης φύσεως προσωπικού σε υπηρεσία που δραστηριοποιείται στην πληττόμενη περιοχή, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της άμεσης άρσης των συνεπειών. Στο μετακινούμενο προσωπικό συγκαταλέγονται δημόσιοι υπάλληλοι κάθε βαθμού, όσοι υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί, υπηρετούντες στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας σε οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία, καθώς και πάσης φύσεως ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

2. Για όσο υφίσταται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης του άρθρου 25Β ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί στην πληττόμενη περιοχή προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες.

3. Μη συμμόρφωση του προσωπικού με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία για όσο αυτή ισχύει, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).»

 

Άρθρο 28

Προληπτικά μέτρα κατά το στάδιο της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας – Προσθήκη άρθρου 26Α στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 26Α ως εξής:

«Άρθρο 26Α

Προληπτικά μέτρα κατά το στάδιο της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

1. Στην κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας δύνανται να λαμβάνονται μέτρα προληπτικού χαρακτήρα ορισμένης χρονικής διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από αίτημα του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου και κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της περ. δ’ του άρθρου 6 δύνανται να λαμβάνονται εντός των ορίων του πληττόμενου δήμου, ή της πληττόμενης περιφέρειας, τα εξής προληπτικά μέτρα:

α) περιορισμός κυκλοφορίας,

β) προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, γ) προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολείων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πάσης φύσεως, δ) προσωρινή αναστολή δημόσιων εκδηλώσεων, υπαίθριων συναθροίσεων κοινού, μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και δημόσιων παρουσιάσεων,

ε) προσωρινή αναστολή αθλητικών εκδηλώσεων.»

 

Άρθρο 29

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 36 ν. 4662/2020

Στο άρθρο 36 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) στην περ. ε) της παρ. 8 προστίθενται υποπερ. δδ) και εε), στο τέλος της παρ. 9 προστίθενται τρία εδάφια, και οι παρ. 8 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:

«8. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργούν: α. Μονάδα Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων (Unit1-SEALOPS), η οποία, κυρίως, εποπτεύει και συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών, χερσαίων και θαλάσσιων, δυνάμεων για συμβάντα μεγάλης έκτασης, σε όλη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ευρεία χερσαία και/ή θαλάσσια επιχειρησιακή κινητοποίηση, συνεργαζόμενη, κατά περίπτωση, με άλλους συναρμόδιους Φορείς.

β. Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων (Unit2-AIROPS), η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων και τον συντονισμό και τη διαχείριση των επιχειρησιακά διαθέσιμων που τελούν υπό τον έλεγχο του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., εθνικών, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, εναέριων μέσων για επιχειρήσεις πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης και της διάθεσης, κατόπιν αιτήματος των εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος στους αρμόδιους φορείς (ΓΕΑ, Ε.Κ.Α.Β.), για την εκτέλεση αεροδιακομιδών.

γ. Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων (Unit3-COMRES), η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για την εποπτεία και τον συντονισμό της κινητοποίησης των ανά περίπτωση εμπλεκόμενων επιχειρησιακά στην πολιτική προστασία δυνάμεων.

δ. Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής (Unit4-EUCPM/RescEU), η οποία είναι αρμόδια για τη συμμετοχή του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. στους μηχανισμούς ενεργοποίησης αντίστοιχων κέντρων άλλων χωρών και την ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης, διεθνούς βοηθείας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

ε. Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού έκτακτης Ανάγκης (Unit5-112), η οποία, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποδοχής κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων, πολυμεσικών μηνυμάτων (mms), μηνυμάτων κυψέλης (CBS), καλύπτει τις ανάγκες και των πολιτών με αναπηρία και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προϋφιστάμενα συστήματα ενημέρωσης και προειδοποίησης:

αα. Εντοπίζει τη θέση του καλούντος και δια της συλλογής κρίσιμων πληροφοριών, διαβιβάζει άμεσα τις κλήσεις στους κατά τόπους και κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αντιμετώπισης του συμβάντος, διασυνδέοντας τον καλούντα με τους ως άνω φορείς.

ββ. Σε περιστατικά εξαφάνισης ή διακινδύνευσης ανήλικου, συνδέει τον καλούντα με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά «116000».

γγ. Σε περίπτωση διακινδύνευσης της ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή απώλειας περιουσίας των πολιτών, επιτρέπει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω αποστολής προειδοποιητικού γραπτού μηνύματος ή μέσω πολλαπλών τεχνολογιών επικοινωνιών, να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες είτε συνολικά είτε σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών, επιλεγμένων γεωγραφικά περιοχών ή σε όλη την Επικράτεια, εφόσον κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο.

δδ. Σε περίπτωση διακινδύνευσης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας ή απώλειας περιουσίας, επιτρέπεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος ή μέσω πολλαπλών τεχνολογιών επικοινωνιών, να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες, είτε συνολικά, είτε ειδικότερες ομάδες, επιλεγμένων γεωγραφικά περιοχών ή σε όλη την Επικράτεια, για την έκδοση άμεσα εφαρμοστέων μέτρων μερικής ή πλήρους αναστολής της κυκλοφορίας, της λειτουργίας επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άμεσα εφαρμοστέου προληπτικού μέτρου για την προστασία τους.

εε. Σε περίπτωση συνδρομής κινδύνου έκτακτης ανάγκης ή άμεσου κινδύνου πολιτικής προστασίας μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος ή μέσω πολλαπλών τεχνολογιών επικοινωνιών, δύναται να ανακοινώνεται και να κοινοποιείται σε υπόχρεους η επίταξη των πάσης φύσεως υπηρεσιών τους, μηχανημάτων έργου και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

9. Των ανωτέρω Μονάδων, προΐσταται Συντονιστής Συμβάντων, ο οποίος δύναται να προέρχεται είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις είτε από τα Σώματα Ασφαλείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Διοικητή και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της ροής πληροφοριών που προέρχονται από τις Μονάδες και τη διαβίβαση αυτών ιεραρχικά. Τον Συντονιστή Συμβάντων υποστηρίζει Γραφείο Γραμματείας Υποστήριξης Μονάδων. Γ ια την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών διάσωσης εγκλωβισμένων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού πολιτικής προστασίας, συστήνεται στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. θέση Συντονιστή Διάσωσης Εγκλωβισμένων, ο οποίος προέρχεται είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε από τα Σώματα Ασφαλείας. Ο Συντονιστής Διάσωσης Εγκλωβισμένων εκτελεί όλα τα καθήκοντα που άπτονται της διάσωσης εγκλωβισμένων, όπως του ανατίθενται από τον Διοικητή και τον Συντονιστή Συμβάντων, είναι αποδέκτης και διαχειριστής όλης της ροής πληροφοριών που προέρχονται από τις Μονάδες, καθώς και κάθε συναρμόδια υπηρεσία διάσωσης ή αναφοράς σχετικά με τους εγκλωβισμένους. Τον Συντονιστή Συμβάντων και τον Συντονιστή Διάσωσης Εγκλωβισμένων υποστηρίζει Γραφείο Γραμματείας Υποστήριξης Διάσωσης Εγκλωβισμένων.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

 

Άρθρο 30

Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων – Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 4662/2020

Το άρθρο 42 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42

Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων η οποία, ανεξάρτητα από την κήρυξη κάποιας περιοχής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζει τη διενέργεια ελέγχων:

α) υλοποίησης έργων καθαρισμού της κοίτης των ρεμάτων και της λειτουργικότητας των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων,

β) καθαρισμού αγωγών ομβρίων υδάτων,

γ) έργων ανάσχεσης διάβρωσης βασικών οδικών δικτύων, αντιστήριξης πρανών και αποτροπής κατολισθητικών φαινομένων.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται με εντολή του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο τάσσει εύλογη προθεσμία για την άρση ελλείψεων στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του έργου, εφόσον υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργειά του στον Υπουργό και σε όλους τους υπόχρεους για την τήρηση των προληπτικών μέτρων του Εθνικού Μηχανισμού. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τάσσει εύλογη προθεσμία για την άμεση άρση ελλείψεων στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του έργου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία συμμόρφωσης, χωρίς να έχουν αρθεί οι υφιστάμενες ελλείψεις, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διαβιβάζει το πόρισμα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

3. Η μη συμμόρφωση αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για κάθε εμπλεκόμενο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό.

4. Αν η μη συμμόρφωση εντοπίζεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας χαρακτηρίζει τα αναγκαία έργα ως κατεπείγοντα και άμεσης υλοποίησης, και εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο την ανάθεση της ολοκλήρωσης των έργων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διαδικασία του άρθρου 25 του ν. 5049/2023 (Α’ 152).

5. Στην Επιτροπή της παρ. 1 συμμετέχουν με τους αναπληρωτές τους:

α) ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος,

β) ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

γ) ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος,

δ) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

6. Αν ένα έργο, χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και άμεσης υλοποίησης, η εκτέλεσή του ακολουθεί τις διαδικασίες των άρθρων 25 και 26, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, η έγκριση των αδειοδοτικών απαιτήσεων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών. Για έργα και δραστηριότητες που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία της περ. α’ της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

7. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 31

Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων – Προσθήκη άρθρου 53Α στον ν. 4662/2020

Μετά από το άρθρο 53 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται Κεφάλαιο ΕΑ’ με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ», β) προστίθεται άρθρο 53Α το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο ΕΑ, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΑ’

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 53Α

Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων

1. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο.

2. Γ ια την ορθή τήρηση του Μητρώου της παρ. 1: α) καθιερώνεται η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, και β) ανατίθεται στο πυροσβεστικό σώμα και στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), από κοινού ή μεμονωμένα, να διενεργούν ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής ή απεικόνισης της τήρησης των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, ανά ιδιοκτησία.

3. Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

4. Οι υπόχρεοι της παρ. 3, μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, προβαίνουν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο της παρ. 1. Για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου, δημιουργείται ηλεκτρονική φόρμα καταγγελιών.

5. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

6. Τα στοιχεία του Μητρώου διαβιβάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης, για τη διενέργεια υποχρεωτικών καθαρισμών σε όλες τις ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν προκύπτει ρητά η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον Δήμο λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υποχρέου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο δήμο. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης της παρ. 1, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

7. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο της παρ. 1, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

8. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιοκτησίας τους και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

9. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ορίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’ εφαρμογή της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΕΔΥΤΕ υπογράφεται Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο οποίο αναλύονται ειδικότερα οι ρόλοι, ευθύνες και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά ιδίως με: αα) τη λειτουργία του Μητρώου του παρόντος, βάσει των ειδικότερων σκοπών του, αβ) τη συλλογή, τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό και την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, αγ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών από τους αποδέκτες, αδ) τους ακριβείς όρους της διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης, και αε) τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης και τα πρόσθετα στοιχεία που αναγράφονται στη βεβαίωση.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος επιβολής, η διαδικασία είσπραξης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 5.»

 

Άρθρο 32

Καθαρισμοί και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών εντός των ζωνών δουλείας γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 53Β στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Β ως εξής:

«Άρθρο 53Β

Καθαρισμοί και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών εντός των ζωνών δουλείας γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Καθαρισμοί και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Κατά παρέκκλιση του ν. 998/1979 (Α’ 289), επιτρέπεται, σε περιορισμένη έκταση, εντός των ζωνών δουλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διέρχονται από δάση ή δασικές εκτάσεις, ήτοι δεκαπέντε (15) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα των γραμμών μεταφοράς τάσης εκατόν πενήντα (150) kV και είκοσι (20) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα των γραμμών μεταφοράς τάσης τετρακοσίων (400) kV, ο καθαρισμός, οι αποκλαδώσεις δένδρων, η αποψίλωση, η κοπή δένδρων, η απομάκρυνση αυτών, καθώς και των υπολειμμάτων υλοτομίας και η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των εδαφοτεμαχίων των βάσεων των πύργων, για τη δημιουργία ασφαλούς αντιπυρικής ζώνης.

2. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με επιμέλεια του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και με δικές του δαπάνες, κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε εντοπισμένα σημεία. Η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών απαιτεί άδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και των ιδιοκτητών, αν πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις. Ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται στην υποβολή αιτήματος στην οικεία Δασική Αρχή για τη λήψη σχετικής άδειας. Η σχετική άδεια εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Στην περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η άδεια λογίζεται ως χορηγηθείσα και ο ΑΔΜΗΕ δύναται να προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες, με απλή γνωστοποίηση προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών για τις ανωτέρω εργασίες.

3. Τα προϊόντα υλοτομιών παραδίδονται, είτε στην αρμόδια δασική υπηρεσία, αν προέρχονται από δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ώστε να διατεθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε στους ιδιώτες δασοκτήμονες, αν προέρχονται από ιδιωτικές εκτάσεις. Αν, από τις επεμβάσεις της παρ. 1, παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση ιδιωτικών εκτάσεων, δύναται να καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του α.ν. 1672/1951 (Α’ 36), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.

4. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. δύναται, κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων οργάνων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να διενεργεί καθαρισμούς, αποκλαδώσεις δένδρων, αποψίλωση, η κοπή δένδρων για τη δημιουργία ασφαλούς αντιπυρικής ζώνης πέριξ των στοιχείων Μέσης Τάσης, και σε απόσταση τριών (3) μέτρων εκατέρωθεν αυτών, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, μπορεί να φτάσει κατά μέγιστο έως δεκαπέντε (15) μέτρα εκατέρωθεν αυτών. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με επιμέλεια του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και με δικές του δαπάνες. Η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών απαιτεί άδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και των ιδιοκτητών, αν πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υποχρεούται στην υποβολή αιτήματος στην οικεία Δασική Αρχή για τη λήψη σχετικής άδειας κατά τη διαδικασία της παρ. 2. Τα προϊόντα υλοτομίας διατίθενται κατά τη διαδικασία της παρ. 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ρυθμίζεται κάθε συναφές ζήτημα προς τα ανωτέρω και ιδίως η διαδικασία και τα αρμόδια κατά τόπο όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υπόδειξη των αναγκαίων εργασιών.»

 

Άρθρο 33

Άμεση υλοποίηση νέων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων – Προσθήκη άρθρου 53Γ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Γ ως εξής:

«Άρθρο 53Γ

Άμεση υλοποίηση νέων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων

1. Σε περίπτωση κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του άρθρου 25 ή κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας του άρθρου 26 σε συγκεκριμένη περιοχή για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) δύναται να προβαίνει άμεσα, κατά παρέκκλιση της κείμενης αδειοδοτικής διαδικασίας, στην υλοποίηση νέων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του Συστήματος υπό τις συνθήκες αυτές. Αν τα έργα διενεργούνται σε δασικές εκτάσεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, η οποία τεκμαίρεται με την άπρακτη παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών, από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

2. Η χρήση των νέων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του άρθρου 25 ή η ειδική πολιτική κινητοποίηση του άρθρου 26 και εφόσον η υλοποίηση των νέων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με τη διαδικασία λήψης και υλοποίησης της απόφασης της παρ. 1 από τον ΑΔΜΗΕ, τη διάρκειά της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Άρθρο 34

Ιεράρχηση αστικών και περιαστικών περιοχών δασικού χαρακτήρα για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων αντιπυρικής προστασίας

1. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συστήνεται τετραμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται:

α) από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ως πρόεδρο,

β) τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

γ) έναν ειδικό επιστήμονα, που υποδεικνύεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

δ) έναν ειδικό επιστήμονα στις δασικές πυρκαγιές που υποδεικνύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έργο της επιτροπής είναι η ιεράρχηση των αστικών και περιαστικών δασικών περιοχών ιδιαίτερης επικινδυνότητας, για την προτεραιοποίηση και την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων αντιπυρικής προστασίας στις περιοχές αυτές.

2. Αστικές και περιαστικές δασικές περιοχές ιδιαίτερης επικινδυνότητας είναι ιδίως περιοχές μεικτών ζωνών με συνύπαρξη δάσους και οικισμών, όπου η χωρική κατανομή της υποκείμενης βλάστησης, το είδος της καύσιμης ύλης, η εγγύτητα στον οικιστικό ιστό σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες καθιστούν τις εν λόγω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ιδιαιτέρως εκτεθειμένες και ευαίσθητες στον κίνδυνο πυρκαγιάς.

3. Η Επιτροπή συνέρχεται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους, συγκεντρώνει τις αρμοδίως υποβληθείσες προτάσεις και συντάσσει εντός ενός (1) μήνα, από την πρώτη συνεδρίασή της, τη λίστα των αστικών και περιαστικών δασικών περιοχών ιδιαίτερης επικινδυνότητας, την οποία διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς τον σκοπό της προτεραιοποίησης της υλοποίησης των αναγκαίων έργων πρόληψης κατά τη διαδικασία του ν. 998/1979 (Α’ 289) ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

 

Άρθρο 35

Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση πυρκαγιών μεγάλης έκτασης – Σύσταση Υποστηρικτικών Ομάδων Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

1. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μεγάλης έκτασης. Οι Υποστηρικτικές Ομάδες Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μεγάλης έκτασης αποτελούν όργανα συνδρομής της Δασικής Υπηρεσίας, τα οποία υποστηρίζουν σε τακτικό επίπεδο τους εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι ενεργούν ως συντονιστές του έργου καταστολής στο πεδίο της πυρκαγιάς.

2. Οι ομάδες συγκροτούνται από επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγων και, ελλείψει αυτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Δασοπόνων των Δασικών Υπηρεσιών. Ο αριθμός των μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα ανά υποστηρικτική ομάδα και το ένα εξ αυτών διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών. Η ενεργοποίηση και η μετάβαση της χωρικά αρμόδιας Υποστηρικτικής Ομάδας στον τόπο όπου εξελίσσεται μια μεγάλη πυρκαγιά πραγματοποιούνται μετά από σχετικό αίτημα του εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον προϊστάμενο της οικείας Δασικής

Υπηρεσίας (Δασαρχείο – Διεύθυνση Δασών), το οποίο κοινοποιείται και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

3. Έργο των Υποστηρικτικών Ομάδων είναι, μέσω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας τους, η αποτύπωση της περιμέτρου της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαρτογραφικό υλικό, με ταυτόχρονη καταγραφή και αποτύπωση των πυροσβεστικών μέσων που επιχειρούν στην περίμετρό της, η εκτίμηση της τρέχουσας και αναμενόμενης συμπεριφοράς της με αναφορά στη μορφολογία του εδάφους, την καύσιμη δασική ύλη, τις επικρατούσες και προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες και η διατύπωση προτάσεων προς τον εκάστοτε συντονιστή του πυροσβεστικού έργου, για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με ασφαλή τρόπο και με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως της εξέλιξης του φαινόμενου.

4. Σε περιπτώσεις που μια μεγάλη πυρκαγιά εξελίσσεται σε χώρο που υπερβαίνει τη χωρική αρμοδιότητα μιας Υποστηρικτικής Ομάδας, δύναται να ζητείται η συνδρομή και όμορης χωρικά Υποστηρικτικής Ομάδας.

5. Η Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μεγάλης έκτασης ενεργοποιείται και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου συμπεριλαμβανομένων Κυριακών, αργιών και εξαιρεσίμων ημερών.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της Υποστηρικτικής ομάδας, καθώς και το ύψος αυτής.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, καθορίζεται κάθε συναφές θέμα για την υλοποίηση του παρόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ορισμό, τη σύνθεση, τη χωρική αρμοδιότητα κάθε ομάδας και την εξειδίκευση των καθηκόντων της.

 

Άρθρο 36

Τρόπος διορισμού Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 140 ν. 4662/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 140 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο σχετικά με την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον διορισμό του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., ύστερα από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για θητεία δύο (2) ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος. Ο διορισμός του Αρχηγού διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποφασίζει για την αποστρατεία του Αντιστράτηγου-Αρχηγού, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, θεωρώντας αυτόν ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α..»

 

Άρθρο 37

Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 4892/2022

Στο άρθρο 38 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), περί των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων, αντικαθίσταται η παρ. 1, στην παρ. 2 προστίθενται περ. ζ’ έως ιστ; προστίθενται παρ. 3α και 12, το όριο ηλικίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 αυξάνεται, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 προστίθεται η φράση «τη ρύθμιση θεμάτων έκδοσης αδειών ικανότητας οδηγού – χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων – μηχανημάτων», και το άρθρο 38 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 38

Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων

1. Συνιστώνται Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Ε.ΜΟ.Δ.Ε. υπάγονται επιχειρησιακά στους κατά τόπους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος και έχουν ως αποστολή: α. τη συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, β. την υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου, γ. τη συνδρομή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και δ. τη συνδρομή σε αστικά συμβάντα έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση.

2. Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διαρθρώνονται ως εξής:

α. 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής.

β. 2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. 3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

δ. 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία.

ε. 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα.

στ. 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα.

ζ. 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (7η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

η. 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (8η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Κοζάνη.

θ. 9η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (9η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Τρίπολη.

ι. 10η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (10η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τον Βόλο.

ια. 11η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (11η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Ρόδο.

ιβ. 12η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (12η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Μυτιλήνη.

ιγ. 13η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (13η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Χίο.

ιδ. 14η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (14η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Σάμο.

ιε. 15η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (15η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Κέρκυρα.

ιστ. 16η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (16η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Κεφαλονιά.

3. Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί θητεία, οργανικές θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ.

3Α. Στις οργανικές θέσεις της παρ. 3, μεταφέρονται από τις οργανικές θέσεις της κατηγορίας «Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), με ταυτόχρονη ισάριθμη μείωση αυτής, εξακόσιες πενήντα (650) οργανικές θέσεις, εκ των οποίων εξακόσιες είκοσι (620) στην ειδικότητα πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού και τριάντα (30) στην ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

4. Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Κριτήρια μοριοδότησης πρόσληψης αποτελούν, ιδίως, α) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών ή σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, β) η κατοχή πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα ή πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) ο αριθμός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, δ) τα έτη εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ε) η κατοχή πτυχίου των πανεπιστημιακών τμημάτων Δασολογίας ή

Δασοπονίας, στ) η προϋπηρεσία ως δασεργάτης και ζ) η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικώς οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης, ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, ο τρόπος διαπίστωσής τους, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις μονιμοποίησης, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι προσληφθέντες υποβάλλονται σε κατάλληλη εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

6. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας τους. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση προσόντων των Πυροσβεστών.

7. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» (Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά προσόντα: τρία [3]) και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν, οι μεν ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, θέσεις «Πυρονόμων Αρχιπυροσβεστών Υπαρχιπυροσβεστών Πυροσβεστών», οι δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και κατόπιν ευδόκιμης αποφοίτησής τους, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων. Οι αρνητικές αποφάσεις του Κατώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση. Η διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, ο χρόνος φοίτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

8. Για τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων απολύονται από την Υπηρεσία και στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

β. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.

γ. Με τη λήξη της επταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.

δ. Για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει στην κατηγορία Δ’ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Για τις δαπάνες μετακίνησης των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε., χορηγείται το μηνιαίο επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ’/15.3.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1021).

10. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύναται να τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, εξελισσόμενοι μισθολογικά μέχρι την εξάντληση της οικείας μισθολογικής κλίμακας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Για την ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τις άδειες, τα θέματα έκδοσης αδειών ικανότητας οδηγού – χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων – μηχανημάτων, καθώς και για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

11. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη στολή και τα μέσα ατομικής προστασίας που φέρουν οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο χρόνος εργασίας τους και ο εφοδιασμός τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας, καθώς και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια.

12. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων αυτών, καθώς και διοικητικής υπαγωγής και υποστήριξής τους.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4662/2020

 

Άρθρο 38

Τήρηση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταλόγων διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και χειριστών και διαδικασία επίταξης – Προσθήκη άρθρου 53Δ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Δ ως εξής:

«Άρθρο 53Δ

Τήρηση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταλόγων – μητρώων διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και χειριστών και διαδικασία επίταξης με ανακοίνωση μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112»

1. H Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας κάθε περιφέρειας, καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας κάθε δήμου τηρεί κατάλογο – μητρώο διαθέσιμων μηχανημάτων έργου και των χειριστών τους για έργα διάνοιξης και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών και αντιπλημμυρικών έργων με καταγραφή των ιδιοκτητών τους και των σχετικών χειριστών. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται ανά μήνα και κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

2. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στους καταλόγους – μητρώα διαθεσίμων μηχανημάτων και χειριστών οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε περίπτωση συνδρομής κινδύνου πολιτικής προστασίας. Κάθε εγγεγραμμένος στο μητρώο δεν επιτρέπεται να διατηρεί περισσότερες των δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης μηχανημάτων έργου με Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν διατηρεί δύο (2) παράλληλες συμβάσεις μίσθωσης, υποβάλλει αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διακριτής χρήσης, ανά σύμβαση.

3. Σε περίπτωση κινδύνου πολιτικής προστασίας που διαβαθμίζεται ως άμεσος κίνδυνος («red code») ή κατάστασης ειδικής πολιτικής κινητοποίησης, λόγω κινδύνου πολιτικής προστασίας, διενεργείται επίταξη κάθε μηχανήματος έργου, καθώς και χειριστών εγγεγραμμένων στο μητρώο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή αίτημα του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου για παροχή συνδρομής, έναντι εύλογης αποζημίωσης.

4. Σε περίπτωση συνδρομής άμεσου κινδύνου δύναται, αντί φύλλου πορείας, να αποστέλλεται μήνυμα μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» για την επίταξη υπηρεσιών στον χειριστή και στο πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, για συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος, με πλήρη αναφορά όλων των στοιχείων που περιέχονται στο φύλλο πορείας. Το ανωτέρω μήνυμα επίταξης υπέχει θέση φύλλου πορείας και επισείει κάθε νόμιμη συνέπεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών καθορίζονται το χρονικό διάστημα της επίταξης, τα αναγκαία στοιχεία για την καταχώριση στο μητρώο, ο τρόπος αποστολής των φύλλων πορείας, το περιεχόμενο και ο τρόπος αποστολής των μηνυμάτων επίταξης μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τη χρήση των μηχανημάτων και για τους χειριστές τους, το διάστημα για το οποίο καταβάλλεται, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής της στους δικαιούχους.»

 

Άρθρο 39

Υποχρέωση κατά προτεραιότητα υποστήριξης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και του δικτύου πληττόμενης περιοχής από ιδιώτες τηλεπικοινωνιακούς παρόχους – Προσθήκη άρθρου 53Ε στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Ε ως εξής:

«Άρθρο 53Ε

Υποχρέωση κατά προτεραιότητα υποστήριξης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και του δικτύου πληττόμενης περιοχής από ιδιώτες τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

1. Κατά την εκδήλωση κινδύνου πολιτικής προστασίας που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης ειδικής διαδικασίας πολιτικής κινητοποίησης, κάθε πάροχος σταθερού ή κινητού επίγειου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην πληττόμενη περιοχή, καθώς και κάθε πάροχος ο οποίος έχει εκχωρήσει γεωγραφικούς αριθμούς από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης στην πληττόμενη περιοχή, αποστέλλει στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εκπρόσωπο – σύνδεσμο για την άμεση υποβοήθηση του συντονιστικού του έργου.

2. Σε περίπτωση εκδήλωσης προβλημάτων δικτύου σε πληττόμενες περιοχές από κίνδυνο πολιτικής προστασίας, κάθε πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποστηρίζει κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση του δικτύου της πληττόμενης περιοχής και υποβοηθά το έργο του «112».»

 

Άρθρο 40

Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συνδρομής εκ μέρους παραχωρησιούχων – Προσθήκη άρθρου 53ΣΤ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 53ΣΤ

Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συνδρομής εκ μέρους παραχωρησιούχων

1. Κατά την εκδήλωση κινδύνου πολιτικής προστασίας που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών, εντός υποδομής που έχει αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην άμεση γνωστοποίηση του συμβάντος και στην παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής για την άμεση αντιμετώπισή του. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να αιτείται από κάθε παραχωρησιούχο φορέα, κάθε αναγκαία σύμπραξη, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, καθώς και της ελεύθερης διέλευσης και επέμβασης για τη διάσωση και προστασία τους, έναντι εύλογης αποζημίωσης, ακόμα και κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων προβλέψεων της σύμβασης παραχώρησης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης για την εφαρμογή της παρ. 1, το ύψος της, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία καταβολής της.»

 

Άρθρο 41

Αποστολή εκπροσώπων – συνδέσμων κατά το στάδιο της πολιτικής κινητοποίησης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Προσθήκη άρθρου 53Ζ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Ζ ως εξής:

«Άρθρο 53Ζ

Αποστολή εκπροσώπων – συνδέσμων των ιδιωτών παραχωρησιούχων κατά το στάδιο της πολιτικής κινητοποίησης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων

Κατά την εκδήλωση κινδύνου πολιτικής προστασίας που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών και για την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία διάσωσης των πληττόμενων, κάθε ιδιώτης παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης παραχώρησης, δυνητικά πληττόμενης υποδομής εντός της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που εκδηλώνεται ο κίνδυνος, αποστέλλει στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εκπρόσωπο – σύνδεσμο για την άμεση υποβοήθηση του συντονιστικού του έργου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση κατάστασης ειδικής διαδικασίας πολιτικής κινητοποίησης.»

 

Άρθρο 42

Χρήση μέσων μεταφοράς για διάσωση πολιτών – Προσθήκη άρθρου 53Η στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Η ως εξής:

«Άρθρο 53Η

Χρήση κάθε κατάλληλου διαθέσιμου μέσου μεταφοράς για διάσωση πολιτών

1. Κατά την εκδήλωση κινδύνου πολιτικής προστασίας και για τον άμεσο συντονισμό της διαδικασίας διάσωσης των πληττόμενων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο μεταφοράς για τη διάσωση ή την παροχή πάσης φύσεως βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:

α) εναέριων μέσων ιδιοκτησίας ή χρήσης ή κατοχής του ελληνικού δημοσίου, επιταχθέντων ή παραχωρηθέντων κατά χρήση προς το ελληνικό δημόσιο, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης,

β) πλωτών μέσων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν έχουν δεσμευθεί από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο εκτέλεσης επιχείρησης ναυτικής ή αεροπορικής έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1844/1989 (Α’ 100), επιταγμένων ή παραχωρηθέντων κατά χρήση προς το ελληνικό δημόσιο, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης,

γ) πάσης φύσεως μεταφορικού μέσου, ιδιοκτησίας ή χρήσης ή κατοχής του ελληνικού δημοσίου, επιταχθέντος ή παραχωρηθέντος κατά χρήση προς το ελληνικό δημόσιο, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.

2. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ή επίταξης, κάθε απόφαση σχετική με τη χρήση, τη δρομολόγησή του, τη στελέχωση και το προσωπικό του, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Συντονιστή Συμβάντων του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

3. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει στην κυριότητα ή κατοχή του μεταφορικό μέσο που επιτάσσεται ή παραχωρείται κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την υλοποίηση των σκοπών των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται εύλογη αποζημίωση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης της παρ. 3, ο χρόνος καταβολής, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία καταβολής της.»

 

Άρθρο 43

Μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων και δυνάμεων πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 53Θ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Θ ως εξής:

«Άρθρο 53Θ

Μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων και δυνάμεων πολιτικής προστασίας

1. Σε περίπτωση συνδρομής κινδύνου πολιτικής προστασίας που επιβάλλει τη μεταφορά δυνάμεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την επέμβαση και τη διάσωση, οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς παρέχουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς του προσωπικού της πολιτικής προστασίας και στην άμεση εξυπηρέτηση κάθε σχετικού αιτήματος.

2. Ο σκοπός της μετακίνησης της παρ. 1 αποδεικνύεται από υπηρεσιακή εντολή που φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 44

Επίταξη πλωτών μέσων για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας για διάσωση και μεταφορά – Προσθήκη άρθρου 53Ι στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53Ι ως εξής:

«Άρθρο 53Ι

Επίταξη πλωτών μέσων για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας για διάσωση και μεταφορά των πληττόμενων

1. Σε περιοχές που συντρέχει κίνδυνος πολιτικής προστασίας και δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς των πληττόμενων, για την πληρέστερη και αμεσότερη βοήθεια τους, δύναται να:

α) διατίθενται πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον είναι διαθέσιμα,

β) τηρείται κατάλογος, από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών και των ιδιοκτητών ή χειριστών τους, που έχουν τη δυνατότητα και διατίθενται οικειοθελώς, να διενεργούν τη μεταφορά των πληττομένων μέσω θαλάσσης, έναντι αποζημίωσης, ο οποίος αποστέλλεται από την οικεία Λιμενική Αρχή στα Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς προσφερόμενο ιδιωτικό πλωτό μέσο για τη μέσω θαλάσσης μεταφορά των πληττομένων ή εφόσον δεν καλύπτονται οι ανάγκες από τα οικειοθελώς προσφερόμενα ιδιωτικά πλωτά μέσα, δύναται να διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω της οικείας Λιμενικής Αρχής, επίταξη κάθε ιδιωτικού σκάφους, ακόμα και όσων δεν είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο του πρώτου εδαφίου. Για την επίταξη ιδιωτικού σκάφους κατά το πρώτο εδάφιο καταβάλλεται εύλογη αποζημίωση.

2. Κατά τη διάρκεια της επίταξης, η διάθεση του σκάφους και του χειριστή ή του πληρώματός του τελούν υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ασκείται μέσω της οικείας Λιμενικής Αρχής ή της Λιμενικής Αρχής της περιφέρειας ελλιμενισμού του επιτασσόμενου σκάφους.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται έως την 31η Μαρτίου 2024, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία επίταξης ιδιωτικών σκαφών, το ύψος της αποζημίωσης των επιτασσόμενων μέσων, το χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλεται, ο τρόπος καταβολής και ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης.»

 

Άρθρο 45

Εναέρια μέσα για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας για διάσωση και μεταφορά – Προσθήκη άρθρου 53ΙΑ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53ΙΑ ως εξής:

«Άρθρο 53ΙΑ

Εναέρια μέσα για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας για διάσωση και μεταφορά

Αν συντρέχει κίνδυνος πολιτικής προστασίας και δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς των πληττόμενων, για την πληρέστερη και άμεση βοήθεια τους, δύναται να:

α) διατίθενται αεροσκάφη, μέσω δωρεάς ή παραχώρησης χρήσης άνευ αντιτίμου. Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων, το ελληνικό δημόσιο βαρύνεται με την κάλυψη όλων των εξόδων (καύσιμης ύλης, παρεπόμενων τελών ή επιβαρύνσεων) για τη διενέργεια της μεταφοράς,

β) συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης για τη διενέργεια της μεταφοράς στη βάση καταλόγου των αεροσκαφών, των λοιπών εναέριων μέσων και των χειριστών τους, που έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν μεταφορές κατά τη διάρκεια κινδύνου πολιτικής προστασίας και ο οποίος τηρείται από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων κατάλληλων εναέριων μέσων προς διενέργεια της μεταφοράς, κριτήρια για τη σύναψη μίσθωσης είναι η αμεσότητα στην παροχή της υπηρεσίας και η χαμηλότερη προσφορά. Το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. συντάσσει τον σχετικό κατάλογο και έχει την επιμέλεια της διαρκούς επικαιροποίησής του. Δύναται να επιτάσσονται ιδιωτικά εναέρια μέσα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο, έναντι εύλογης αποζημίωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος της επίταξης και το ύψος της αποζημίωσης για την επίταξη του εναέριου μέσου και για τον χειριστή, το ύψος αυτής, το χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλεται, ο τρόπος καταβολής της στους δικαιούχους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Άρθρο 46

Διενέργεια μισθώσεων για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 53ΙΒ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53ΙΒ ως εξής:

«Άρθρο 53ΙΒ

Διενέργεια μισθώσεων για κάλυψη αναγκών πολιτικής

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη σύμπραξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κάλυψη των αναγκών των πληττομένων, από κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή από επικείμενο κίνδυνο, καθώς και για την αποθήκευση ειδών πρώτης ανάγκης και επισιτιστικής βοήθειας,

δύναται να προβαίνει σε σύναψη μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα, κτιρίων, αποθηκών και χώρων, ιδιοκτησίας ιδιωτών ή άλλων φορέων του ελληνικού δημοσίου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση του ν. 3130/2003 (Α’ 76), καθώς και κάθε διάταξης περί μισθώσεων του ελληνικού δημοσίου.»

 

Άρθρο 47

Διενέργεια μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας – Προσθήκη άρθρου 53ΙΓ στον ν. 4662/2020

Στον ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται άρθρο 53ΙΓ ως εξής:

«Άρθρο 53ΙΓ

Διενέργεια μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη των αναγκών της πολιτικής προστασίας

1. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Τουρισμού, και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να αποφασίζεται η μίσθωση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση του ν. 3130/2003 (Α’ 76), καθώς και κάθε διάταξης περί μισθώσεων του ελληνικού δημοσίου, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, για την κάλυψη των αναγκών των πληττόμενων από κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή από επικείμενο κίνδυνο.

2. Οι δαπάνες των μισθώσεων της παρ. 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.»

 

Άρθρο 48

Αυστηροποίηση προστίμων για διενέργεια επικίνδυνων εργασιών κατά την αντιπυρική περίοδο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 167 ν. 4662/2020

Το πλαίσιο του διοικητικού προστίμου του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υπαιτιότητας του δράστη, τον βαθμό άμεσης συμμόρφωσης, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό, το μέγεθος και τη διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνονται στο διπλάσιο σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας, να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια, δύναται να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών.»

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4989/2022

 

Άρθρο 49

Σκοπός Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4989/2022

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4989/2022 (Α’ 208), τροποποιείται ο σκοπός του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών, και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος είναι η δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών, η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς και η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που χρήζουν άμεσης ρύθμισης.

2. Όπου στον ν. 4989/2022 αναφέρεται: α) ο Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ), νοείται εφεξής ο Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών (ΕΜΕΔΑ), β) το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), νοείται εφεξής το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών (ΕΣΕΔΑ).»

 

Άρθρο 50

Αντικείμενο Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4989/2022

Ο τίτλος του άρθρου 2 του ν. 4989/2022 (Α’ 208), περί αντικειμένου, επικαιροποιείται, η παρ. 1 αντικαθίσταται και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Αντικείμενο Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών

1α. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Β’ είναι η θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» (ΕΜΕΔΑ), ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του μηχανισμού «Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)» του Κανονισμού 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, «για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 296). Ο ΕΜΕΔΑ ενεργοποιείται: αα) για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό, σε συμβάντα και επιχειρήσεις εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός του χερσαίου χώρου της ελληνικής επικράτειας και αβ) για την παροχή συνδρομής και την ενίσχυση της αποστολής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, στη διενέργεια επιχειρήσεων αεροδιακομιδών του άρθρου 3.

β. Στο Κεφάλαιο Β’ δεν εμπίπτει η διεξαγωγή επιχειρήσεων ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης (Ε – Δ) στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, εκτός αν υποβληθεί σχετικό αίτημα συνδρομής από τον αρμόδιο φορέα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

2. Με το Κεφάλαιο Γ’ επικαιροποιείται ο ν. 1349/1983 (Α’ 52) για τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του.

3. Με το Κεφάλαιο Δ’ αντιμετωπίζονται άμεσα επιμέρους ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και άλλα επείγοντα ζητήματα.»

 

Άρθρο 51

Ορισμοί διάσωσης και αεροδιακομιδής – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4989/2022

Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β’ και το άρθρο 3 του ν. 4989/2022 (Α’ 208) αντικαθίστανται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο 3

Ορισμός διάσωσης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι «Διάσωση» και «Αεροδιακομιδή» νοούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας EASA («European Union Aviation Safety Agency») σχετικά με τις Αεροπορικές Επιχειρήσεις («Air Operations») και τον Κανονισμό (ΕΕ) 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, «για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 296).

2. Ως «αεροδιακομιδή» νοείται η διακομιδή, με εναέρια μέσα, βαριά ασθενών, τραυματιών και εν γένει προσώπων που χρήζουν άμεσης βοήθειας και κατεπείγουσας ιατρικής φροντίδας: α) είτε από τον τόπο του συμβάντος σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό (πρωτογενής αεροδιακομιδή), β) είτε από υγειονομικό σχηματισμό σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό (δευτερογενής αεροδιακομιδή), με σκοπό την επείγουσα ή εξειδικευμένη θεραπεία τους, εφόσον η άμεση και ταχεία μεταφορά τους, για την οποία το διαθέσιμο πτητικό μέσο αποτελεί το πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς, κρίνεται αναγκαία από τη Μονάδα Διάσωσης και Αεροδιακομιδών («Unit6-HEMS»), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4.»

 

Άρθρο 52

Λειτουργίες του Μηχανισμού – Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4989/2022

Το άρθρο 4 του ν. 4989/2022 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Λειτουργίες του Μηχανισμού – Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» (ΕΜΕΔΑ) ενεργοποιείται εντός του χερσαίου χώρου της ελληνικής επικράτειας αν υφίσταται ανάγκη για: α) τη διάσωση προσώπου που βρίσκεται σε επικείμενο ή αναμενόμενο κίνδυνο για την υγεία του, εξαιτίας συμβάντων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), και β) για τη διευκόλυνση της παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας και αεροδιακομιδής προσώπων, αρμοδιότητας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

2. Για τη λειτουργία του Μηχανισμού, χρησιμοποιούνται τα πτητικά μέσα: α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ290/12/163819 Σ.2265/26.11.2015 κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2758), β) που είναι ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας, γ) που αποκτώνται από το δημόσιο, στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών (ΕΣΕΔΑ) της παρ. 6, δ) του Π.Σ., τα οποία διατίθενται για τη διενέργεια των σχετικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και οι υπηρεσίες που μισθώνονται σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, τα πτητικά μέσα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις δευτερογενείς αεροδιακομιδές της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και εφόσον: αα) δεν διατίθενται άλλα μέσα του Μηχανισμού ή ββ) τα υπόλοιπα μέσα του Μηχανισμού δεν μπορούν να ανταποκριθούν εντός μιας ώρας για την υλοποίηση της αεροδιακομιδής, από τη διαβίβαση του σχετικού αιτήματος. Κατ’ εξαίρεση το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρεί στις δευτερογενείς αεροδιακομιδές της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 με πτητικά μέσα ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας διατίθεται ανεξαρτήτως του διαθέσιμου προσωπικού του Μηχανισμού.

3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΜΕΔΑ, συστήνεται και λειτουργεί στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 36 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.), έκτη Μονάδα Διάσωσης και Αεροδιακομιδών («Unit6-HEMS»), η οποία είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μηχανισμού. Η Μονάδα στελεχώνεται από προσωπικό του Π.Σ., του ΕΚΑΒ και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το οποίο υπηρετεί εκ περιτροπής σε βάρδιες, για την κάλυψη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας της Μονάδας.

α) Σε κάθε βάρδια της ανωτέρω Μονάδας προΐσταται ως Συντονιστής Συμβάντων βάρδιας, Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Π.Σ.. Σε κάθε βάρδια υπηρετούν μαζί με τον Συντονιστή Συμβάντων βάρδιας, ένας (1) γιατρός από την ιατρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και στρατιωτικό προσωπικό από το ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι συνιστούν την Ομάδα Βάρδιας Έκτακτης Ανάγκης και αποσπώνται στην ανωτέρω Μονάδα, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα υποδοχής και του φορέα προέλευσης. Η Μονάδα στελεχώνεται, επίσης, από Αξιωματικό Μονάδας, ο οποίος είναι Αξιωματικός του Π.Σ., τρεις (3) Χειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων και διοικητικό προσωπικό. Οι Χειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να προέρχονται από το Π.Σ. και από το Ε.Κ.Α.Β.. Αν προέρχονται από το Ε.Κ.Α.Β., αποσπώνται στην ανωτέρω Μονάδα, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα υποδοχής και του φορέα προέλευσης.

β) Η Ομάδα Βάρδιας αποφασίζει για την επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών ως εξής: Στα συμβάντα και τις επιχειρήσεις διάσωσης και αεροδιακομιδών, η οργάνωση και η εν γένει διαχείριση της διάθεσης των πλησιέστερων, διαθέσιμων, ικανών κατά περίπτωση μέσων, καθώς και η εκτέλεση του πτητικού έργου γίνονται υπό τον συντονισμό του Π.Σ. και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Στο Ε.Κ.Α.Β. ανατίθενται η αξιολόγηση της αναγκαιότητας διακομιδής προσώπου με εναέρια μέσα και ο συντονισμός παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η προτεραιοποίηση των σχετικών αιτημάτων από υγειονομική άποψη, η επιλογή του κατάλληλου υγειονομικού σχηματισμού για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, καθώς και η παροχή προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας των περιστατικών αυτών.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η υπό στοιχεία 29190 οικ. Φ.109.1/7.7.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Β’ 3005) εφαρμόζεται αναλόγως και για τη Μονάδα Διάσωσης και Αεροδιακομιδών («Unit6-HEMS»).

4. Η επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών από την Ομάδα Βάρδιας έκτακτης ανάγκης της Μονάδας ενεργοποιείται ύστερα από κλήση για την αντιμετώπιση περιστατικού είτε στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», είτε σε οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης.

5. Για τις ανάγκες της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΜΕΔΑ, το Π.Σ. και το Ε.Κ.Α.Β. δύνανται να συνάπτουν με φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου, οργανισμούς, σωματεία ή εθελοντικές οργανώσεις των οποίων το αντικείμενο συνάπτεται με αυτό του ΕΜΕΔΑ, από κοινού ή ξεχωριστά, μνημόνια συνεργασίας, με τα οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την υλοποίηση της σχετικής επιχειρησιακής διαδικασίας.

6. O ΕΜΕΔΑ λειτουργεί βάσει του ΕΣΕΔΑ, το οποίο εγκρίνεται και επικαιροποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις της υπηρεσίας εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα εναέρια μέσα διάσωσης και αεροδιακομιδών, τα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές τους, καθώς και το αναγκαίο προσωπικό, ιδίως το πλήρωμα των εναέριων μέσων, το προσωπικό εδάφους, το τεχνικό και υγειονομικό προσωπικό, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, η εμπειρία και η πιστοποίηση αυτού,

β) τις κατάλληλες και αναγκαίες Βάσεις Επιφυλακής/ Ετοιμότητας (ΒΕΕ) προσωπικού, τον καθορισμό των αναγκαίων υποδομών των ΒΕΕ και τις προδιαγραφές τους, καθώς και τον αναγκαίο εν γένει εξοπλισμό για τη λειτουργία τους,

γ) τον καθορισμό του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των ΒΕΕ και των σχετικών προσόντων, καθώς και των εναέριων – λοιπών μέσων, για την εκτέλεση του επιχειρησιακού έργου,

δ) το επιχειρησιακό ωράριο λειτουργίας και τους χρόνους ετοιμότητας του Μηχανισμού, τόσο για τις υπηρεσίες διάσωσης όσο και για τις αεροδιακομιδές του Ε.Κ.Α.Β., τον καθορισμό των κυρίων δράσεων και φάσεων, καθώς και των επιπέδων ετοιμότητας, κινητοποίησης, απόκρισης και αποκατάστασης του Μηχανισμού, τον καθορισμό της διαδικασίας ενεργοποίησης του Μηχανισμού και τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση των πτητικών του μέσων,

ε) το χρονοδιάγραμμα, την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τις πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών διάσωσης και αεροδιακομιδών.»

 

Άρθρο 53

Προδιαγραφές δικτύου εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4989/2022

Στο άρθρο 5 του ν. 4989/2022 (Α’ 208), περί προδιαγραφών, επικαιροποιείται η αναφορά στο δίκτυο και τον Εθνικό Μηχανισμό, μετά τη λέξη «European» προστίθεται η λέξη «Union», και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Προδιαγραφές δικτύου εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών

Το δίκτυο εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών, που υποστηρίζει τον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών, λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας «EASA» (European Union Aviation Safety Agency).»

 

Άρθρο 54

Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4989/2022

Στο άρθρο 6 του ν. 4989/2022 (Α’ 208), περί των Περιφερειακών Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής του Πυροσβεστικού Σώματος, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) επικαιροποιούνται οι αναφορές στο Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και στις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, β) στην παρ. 1 βα) το εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται, ββ) στην περ. β) η Θεσσαλονίκη αντικαθίσταται από την Καβάλα, βγ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6

Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος

1. Για τις ανάγκες σχεδίασης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών (ΕΣΕΔΑ), συστήνονται, πλέον των βάσεων από τις οποίες επιχειρούν τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, για τις αεροδιακομιδές επ’ ωφελεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), ως ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), οι κάτωθι Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ):

α) πρώτη ΒΕΕ, με έδρα την Ελευσίνα Αττικής, β) δεύτερη ΒΕΕ, με έδρα την Καβάλα, γ) τρίτη ΒΕΕ, με έδρα τη Νέα Αγχίαλο, δ) τέταρτη ΒΕΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ε) πέμπτη ΒΕΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, στ) έκτη ΒΕΕ, με έδρα την Ανδραβίδα.

Οι ως άνω ΒΕΕ διοικητικά υπάγονται στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Π.Σ. και επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Π.Σ..

2. Σε καθεμία από τις ανωτέρω ΒΕΕ διατίθενται εναέρια μέσα (ελικόπτερα), καθώς και το αναγκαίο σε ειδικότητες και αριθμό προσωπικό, τα οποία εκτελούν υπηρεσία φυλακής και βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διενέργεια επιχείρησης διάσωσης και αεροδιακομιδών.

3. H έναρξη λειτουργίας των ΒΕΕ ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ..

4. Στο πλαίσιο επικαιροποίησης του ΕΣΕΔΑ, δύναται να τροποποιείται και ο αριθμός των ΒΕΕ.

5. Για την εφαρμογή του ΕΣΕΔΑ:

α) Αν η εγκατάσταση ΒΕΕ προβλέπεται εντός εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, συνάπτεται μεταξύ του αρμόδιου φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Π.Σ. μνημόνιο συνεργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι χώροι, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες διαδικασίες και απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ΒΕΕ.

β) Αν η εγκατάσταση ΒΕΕ προβλέπεται εντός εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το μνημόνιο της περ. α) συνάπτεται με την ανωτέρω υπηρεσία.»

 

Άρθρο 55

Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4989/2022

Στο άρθρο 7 του ν. 4989/2022 (Α’ 208), περί του προσωπικού, των προδιαγραφών και της λειτουργίας του Εθνικού Σχεδίου, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) επικαιροποιείται ο τίτλος του, β) επικαιροποιούνται οι αναφορές στο Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και στις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, γ) το εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται, δ) στην περ. γ) προστίθεται το ΕΚΑΒ, και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, προς τον σκοπό λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών (ΕΜΕΔΑ), σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, «για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 296) για τον μηχανισμό «Helicopter emergency medical services (HEMS)», ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

α) Συστήνονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις για τη στελέχωση των Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ), καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και κωλύματα του προσωπικού, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία επιλογής, τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και η σχέση εργασίας του προσωπικού, τα ζητήματα εκπαίδευσης, αθλητικής αξιολόγησης και υγειονομικής εξέτασης – ιατρικής παρακολούθησής του, κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών διάσωσης και αεροδιακομιδών, καθώς και τα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω σχετικές αρμοδιότητες.

β) Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΒΕΕ, η χωρική τους αρμοδιότητα, τα ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, συντήρησης και επιφυλακής του προσωπικού τους, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο σχετικός εξοπλισμός τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

γ) Ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου της πιστοποίησης μέσων και προσωπικού, επιχειρησιακής εμπλοκής, ελέγχου, εποπτείας και συντονισμού των επιχειρήσεων διάσωσης και αεροδιακομιδών από το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) και το Ε.Κ.Α.Β., αντίστοιχα, τα ζητήματα διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης και ασφάλισης του προσωπικού και των εναέριων μέσων που επικουρούν την αποστολή του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης και αεροδιακομιδών.

δ) Καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Άρθρο 56

Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4989/2022

Στο άρθρο 8 του ν. 4989/2022 (Α’ 208) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) στο πρώτο εδάφιο της εξουσιοδότησης επικαιροποιείται η αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών, προστίθεται η γνώμη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), συμπεριλαμβάνεται ο Υπουργός Υγείας στα εξουσιοδοτούμενα όργανα και τροποποιείται η αναφερόμενη προθεσμία, αβ) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται αντιστοίχως η γνώμη του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., β) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών εγκρίνεται και επικαιροποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στον Υπουργό Υγείας, αντίστοιχα, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος έως την 29η Φεβρουαρίου 2024. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της γνώμης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου του Π.Σ. και του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. που υποβάλλεται τελευταία.

2. Οι αποδοχές του προσωπικού της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Άμυνας και Υγείας, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία, τη στελέχωση της Μονάδας της παρ. 3 του άρθρου 4, καθώς και όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς της και στην εκτέλεση του πτητικού έργου με τα εναέρια μέσα του Μηχανισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και να τροποποιείται το πλαίσιο της οργάνωσης και διάθεσης των πτητικών μέσων, καθώς και να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες του συντονισμού και της εκτέλεσης του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας, επ’ ωφελεία του Ε.Κ.Α.Β..»

 

Άρθρο 57

Μεταβατικές διατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 9 ν. 4989/2022

Το άρθρο 9 του ν. 4989/2022 (Α’ 208), περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την πλήρη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών (ΕΣΕΔΑ), η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Υγείας, καθορίζεται το μεταβατικό πλαίσιο εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών. Προς τον σκοπό έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, έως την 29η Φεβρουαρίου 2024, υποβάλλεται γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Π.Σ., καθώς και γνώμη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στον Υπουργό Υγείας, αντίστοιχα. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της γνώμης του δεύτερου εδαφίου. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση εγκρίνονται:

α) Η σύναψη, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης και αεροδιακομιδών, κατά «HEMS», με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό.

β) Η σύναψη, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων διάσωσης και αεροδιακομιδών.

γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης, ειδικότητας χειριστών, καθώς και υγειονομικού προσωπικού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Μηχανισμού.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί μία (1) φορά κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια είκοσι τέσσερις μήνες (24), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. και του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., αντίστοιχα, σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. και του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. εξειδικεύονται αντίστοιχα οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.

δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών και του αντικειμένου των υπηρεσιών διάσωσης και αεροδιακομιδών, ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές των πτητικών μέσων, ο αριθμός και τα προσόντα του αναγκαίου προσωπικού για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η εναέρια διάσωση και αεροδιακομιδή τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ., του Ε.Κ.Α.Β. και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κατά τον λόγο αρμοδιότητας εκάστου.

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών («Unit6-HEMS») της παρ. 3 του άρθρου 4, στις αεροδιακομιδές εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Υ4β/9239/20.9.1994 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 727).

4. Μέχρι την έναρξη ισχύος των συμβάσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 που συνάπτονται στο πλαίσιο της μεταβατικής λειτουργίας του Μηχανισμού, η οργάνωση της διάθεσης των πτητικών μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας, επ’ ωφελεία του Ε.Κ.Α.Β., διενεργούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.290/12/163819/Σ.2265/18.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2758). Σε κάθε περίπτωση, τα πτητικά μέσα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις δευτερογενείς αεροδιακομιδές της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και εφόσον: α) δεν διατίθενται άλλα μέσα του Μηχανισμού, ή β) τα υπόλοιπα μέσα του Μηχανισμού δεν μπορούν να ανταποκριθούν εντός μιας ώρας για την υλοποίηση της αεροδιακομιδής, από τη διαβίβαση του σχετικού αιτήματος. Κατ’ εξαίρεση το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρεί στις δευτερογενείς αεροδιακομιδές της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 με πτητικά μέσα ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας διατίθεται ανεξαρτήτως του διαθέσιμου προσωπικού του Μηχανισμού.»

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

 

Άρθρο 58

Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023

1. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ως αντιστάθμισμα για ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, ανεξαρτήτως αν εμπίπτουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ν. 3877/2010 (Α’ 160), οι οποίες προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές: α) της 18ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, β) της 26ης Ιουλίου 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 19ης Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης, δ) της 21ης Αυγούστου 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ε) της 17ης Ιουλίου 2023, της 18ης Ιουλίου 2023, της 19ης Ιουλίου 2023, της 9ης Αυγούστου 2023 και της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφέρεια Αττικής, όπως οι πυρόπληκτες περιοχές οριοθετήθηκαν με την υπ’ αρ. 12457/2.8.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β’ 5664) και την υπό στοιχεία 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/11.9.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β’ 5413) ή οριοθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 12Α του ν. 4797/2021 (Α’ 66). Δικαιούχοι είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Γ ια την υλοποίηση της δράσης, ο ΕΛΓΑ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Η ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται και για ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους της παρ. 1 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μορφή της ενίσχυσης, εξειδικεύονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 59

Διαδικασία ανέλκυσης και συλλογής βυθισμένων οχημάτων από θεομηνία

1. Οχήματα που ήταν σταθμευμένα και παρασύρθηκαν σε παραθαλάσσιες περιοχές, ως άμεση συνέπεια φυσικών καταστροφών, με αποτέλεσμα να βυθιστούν σε θαλάσσιες περιοχές ή λιμένες – αλιευτικά καταφύγια όπου δεν υφίσταται φορέας διαχείρισης, ανελκύονται, για κατεπείγοντες λόγους προστασίας του δημοσίου

συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από την οικεία Περιφέρεια. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια Περιφέρεια συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με επιχείρηση που ειδικεύεται στις θαλάσσιες ανελκύσεις και εν συνεχεία με νόμιμα αδειοδοτημένη επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής και μεταφοράς Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) σύμφωνα με το π.δ. 116/2004 (Α’ 81).

2. Η επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς που μετά την ανέλκυση παραλαμβάνει τα ΟΤΚΖ υποχρεούται να τα μεταφέρει για φύλαξη σε κατάλληλο χώρο για φύλαξη του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 116/2004, προκειμένου να αναζητηθούν από το αρχείο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους. Η κατά περίπτωση Περιφέρεια προβαίνει στην ανεύρεση των στοιχείων των ιδιοκτητών των οχημάτων, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και πληροφόρηση προς το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Εάν τα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ενημερώνει τον ιδιοκτήτη να παραλάβει με μέριμνά του το όχημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

3. Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004, εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή από την εγκατάσταση επεξεργασίας, εφόσον το όχημα δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 116/2004, πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταστροφής αντίστοιχα, τα οποία είναι απαραίτητα για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης δεν βαρύνεται με τις δαπάνες απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να παραμείνει το όχημα στην ιδιοκτησία και κατοχή του, υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου, καταβάλλοντας τις δαπάνες αποθήκευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπου αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου, καθώς και τη συγκατάθεσή του αν πρόκειται περί τρίτου.

4. Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν εντοπιστεί ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, τότε αυτό προωθείται προς επεξεργασία, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) και το π.δ. 116/2004. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση Καταστροφής αποστέλλεται από τον αρμόδιο για την έκδοσή του στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας για την οριστική διαγραφή του οχήματος από το σχετικό μητρώο. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. Η έκδοση του πιστοποιητικού ή βεβαίωσης καταστροφής δεν παρέχει το δικαίωμα στους εκδίδοντες να απαιτήσουν χρηματική αποζημίωση από τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του οχήματος.

 

Άρθρο 60

Επιτροπές κρατικής αρωγής – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4797/2021

Στο άρθρο 16 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), περί Επιτροπών Κρατικής Αρωγής: α) στην παρ. 1: αα) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, αβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, αγ) στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, με προσθήκη επιφύλαξης υπέρ της παρ. 1, γ) στο τέλος της παρ. 5 προστίθενται δύο νέα εδάφια, δ) στην παρ. 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ε) οι παρ. 7, 8 και 9 τροποποιούνται, ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα, στ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 τροποποιείται, ως προς την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στις επιτροπές του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, ζ) προστίθεται παρ. 10, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16

Επιτροπές κρατικής αρωγής

1. Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής, συστήνονται και συγκροτούνται επιτροπές κρατικής αρωγής ανά περιφερειακή ενότητα, οι οποίες συγκροτούνται από υπαλλήλους της περιφερειακής ενότητας, υπαλλήλους υπηρεσιών του λοιπού δημοσίου τομέα και μέλη του μητρώου του άρθρου 17. Με όμοια απόφαση δύναται να συστήνονται και να συγκροτούνται επιπλέον επιτροπές κρατικής αρωγής κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες, ιδίως λόγω μεγάλου αριθμού πληγέντων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, δύναται με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, αντί για τη σύσταση επιτροπών κρατικής αρωγής, να συστήνονται κλιμάκια κρατικής αρωγής, συγκροτούμενα από δύο (2) μέλη. Στην περίπτωση αυτή, τα κλιμάκια κρατικής αρωγής ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες με τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Με όμοια απόφαση, δύναται να επιτρέπεται η συμμετοχή στις επιτροπές ή στα κλιμάκια κρατικής αρωγής υπαλλήλων που υπηρετούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διενεργούν το έργο τους ως ισότιμα μέλη των επιτροπών και παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα υπογραφής κάθε σχετικού με το έργο των επιτροπών ή των κλιμακίων κρατικής αρωγής εγγράφου ή εντύπου για την ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών ή των κλιμακίων κρατικής αρωγής.

2. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από θεομηνία στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής υπογράφουν τις καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων με τις εκτιμώμενες ζημιές.

4. Ως μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής ορίζονται μέλη του μητρώου του άρθρου 17, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος. Τα μέλη επιλέγονται από τον Αντιπεριφερειάρχη με κριτήρια το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία τους, την εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών.

5. Στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα παραγωγής, όπως στο έγγειο κεφάλαιο και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου 17. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ή κλιμάκια κρατικής αρωγής, χωρίς την υποχρεωτική συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται συντονιστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για τον συντονισμό του έργου των επιτροπών ή των κλιμακίων κρατικής αρωγής και την παροχή κατευθύνσεων για τη διενέργεια του έργου της καταγραφής και εκτίμησης ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

6. Τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να τηρούν τις αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς που προβλέπονται στον οδηγό της παρ. 8. Όπου γίνεται στο παρόν άρθρο αναφορά στις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής, ειδικά ως προς τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις των μελών τους, νοούνται και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της παρ. 1.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και τη λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τον τρόπο καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.

9. Επιτροπές κρατικής αρωγής, δύνανται να συστήνονται και με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, σε περιπτώσεις σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών, καθώς και σε περιπτώσεις μη επάρκειας των επιτροπών κρατικής αρωγής, που συστήνονται με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της παρ. 1. Στις επιτροπές του πρώτου εδαφίου δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

10. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών μετά από θεομηνίες, δύναται να συστήνονται ομάδες εργασίας για την υποστήριξη των επιτροπών κρατικής αρωγής, με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.

Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου, στις ομάδες εργασίας δύναται να ορίζονται και υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως ισότιμα μέλη και παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα υπογραφής κάθε εγγράφου και εντύπου σχετικού με το έργο των ομάδων.»

 

Άρθρο 61

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 22 ν. 4797/2021

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) για την παροχή εξουσιοδότησης προς αντιμετώπιση θεομηνιών, παρατείνεται, τροποποιείται το εξουσιοδοτούμενο όργανο, και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Ειδικώς μέχρι την 30ή.6.2024 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεομηνιών με μεγάλο αριθμό πληγέντων, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών πράξεων για την παροχή επιχορήγησης, προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί από θεομηνίες, κατόπιν επεξεργασίας σχετικών στοιχείων, εκτός του σταδίου ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής, δύνανται να ασκούνται και από τα Τμήματα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το ειδικότερο χρονικό διάστημα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

 

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 62

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Σχετικά Άρθρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Ομοσπονδίας

Περί πρόσθετης εργασίας

Βάσει της νέας τροποποιημένης διάταξης όπου η πρόσθετη εργασία δύναται να εκτελείται μόνο το χρονικό διάστημα 10:00΄π.μ. – 22:00΄μ.μ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα
Ειδησιογραφία

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, για 30 υποψηφίων πτυχιούχων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών και Βοηθών Πλοηγών Μηχανικών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο