Ε.Υ.Π.Σ.Π.Β.Α.

Email:

eypspba@gmail.com

Τηλ:

(+30) 2251400355

Προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Θέμα: «Προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους ενόψει αντιπυρικής περιόδου»

Χωρίς περιορισμούς και εγκρίσεις από το προβλεπόμενη Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 θα μπορούν να γίνουν φέτος οι προσλήψεις συμβασιούχων για την αντιπυρική περίοδο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την αντιπυρική περίοδο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α για διάστημα έως οχτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.) με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου οι φορείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή, τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων γεγονότων.

Επιπλέον επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σημειώνεται ότι παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οικονομικές ενισχύσεις για τυχόν καταστροφές

Η κοινωνική προστασία που παρέχεται στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία των νοικοκυριών και ως εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής.

Προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις οι πληγέντες πολίτες απευθύνονται στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Άμεσα μετά την εκδήλωση του έκτακτου γεγονότος, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου στέλνει έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το κατ’ εκτίμηση ποσό που θα απαιτηθεί προκειμένου να καταβληθεί στους πληγέντες η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών τους αναγκών.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών, καθώς και η εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από την Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου στέλνεται έγγραφο με την αιτούμενη συνολική πίστωση, στο οποίο θα επισυνάπτεται και ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων με το ποσό που αναλογεί στον καθένα για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αντικατάστασης της οικοσκευής και μικροεπισκευών της κύριας κατοικίας.

Για τον ανωτέρω σκοπό, με απόφαση των οικείων Δημάρχων συγκροτούνται επιτροπές για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν.

Σχετικά Άρθρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Ομοσπονδίας

Περί πρόσθετης εργασίας

Βάσει της νέας τροποποιημένης διάταξης όπου η πρόσθετη εργασία δύναται να εκτελείται μόνο το χρονικό διάστημα 10:00΄π.μ. – 22:00΄μ.μ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα
Ειδησιογραφία

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, για 30 υποψηφίων πτυχιούχων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών και Βοηθών Πλοηγών Μηχανικών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Μετάβαση στο περιεχόμενο